Befolkningsudvikling og boligbehov

Restrummelighed er en beregning af de arealer, der er udlagt i kommuneplanen som rammer, men som ikke er anvendt/bebygget. Kommuneplanen planlægger for 12 år frem og formålet med at beregne restrummelighed er, at redegøre for forholdet mellem restrummeligheden i Kommuneplanen og det forventede boligbehov. Boligbehovet beregnes med udgangspunkt i befolkningsprognosen.

Boligbyggeri igennem byomdannelse og ny byudvikling

Randers Kommune er i transformation og der er gang i mange byudviklingsprojekter. Dette tæller både ny byudvikling i kommunens centerbyer og lokalbyer og omkring Randers by, men også byomdannelse inden for eksisterende byer. I disse år udbygges Sporbyen, Kasernen, Thors Bakke og der er vedtaget en endelig udviklingsplan for Flodbyen Randers - Byen til Vandet, som er det største byudviklingsprojekt i kommunens historie. I 2019 satte byggeriet i kommunen rekord med 515 nyopførte boliger.

I den store potentialevurdering, som Randers Kommune fik udarbejdet i 2019 fremgår det også, at der er høj aktivitet i byggeriet, men at der er behov for en justering af boligtyperne der opføres. Således anbefales det, at andelen af lejligheder øges og andelen af nye parcelhusområder reduceres.

Der er en forventet befolkningstilvækst i kommuneplanperioden primo 2021-2033 på 3.411 personer, jævnfør nyeste befolkningsprognose (se link i boks). Med et gennemsnitligt antal beboere pr. husstand på 2,1 jf. Danmarks Statistik giver dette et boligbehov på afrundet 1.600 boligenheder. Ny byudvikling på bar mark bebygges primært med parcel- og rækkehuse. I forhold til byggeri af parcel- og rækkehuse vurderes der i befolkningsprognosen at blive opført cirka 225 pr. år, svarende til 2.700 de kommende 12 år. Dette tal svarer til, hvad der er opført de seneste 5 år. Inden for de eksisterende kommuneplanrammer er der mulighed for at opføre omkring 3.800 boligenheder.

Der er i hele kommunen stadig rige muligheder for udvikling af parcelhuse og rækkehuse på bar mark. Grundet de mange eksisterende muligheder i Kommuneplanen, potentialevurderingen og ønsket om at give de igangsatte byudviklingsprojekter de bedst mulige vilkår, vurderes der ikke at være behov for udlæg af nye byudviklingsområder i Kommuneplan 2021.

Omfordeling af eksisterende rammer i Kommuneplanen

Der er i Forslag til Kommuneplan 2021 omfordelt eksisterende rammer i Østre Bjerregrav, Munkdrup og Haslund. Således er der i Østre Bjerregrav udlagt en ny ramme 4.02.B.21 ved udtag af ramme 4.02.B.18 af tilsvarende areal. I Munkdrup er ramme 1.09.B.12 opdelt i tre rammer 1.09.B.12, 1.09.B.13 og 1.09.B.18 på baggrund af vedtaget helhedsplan for området. De tre nye rammer indeholder areal svarende til 1.09.B.12 samt 1.09.B.14, der er udtaget af Kommuneplanen og omlagt til fremtidig byvækst. I Haslund udvides ramme 3.03.B.2 med uændrede bestemmelser. Der udtages tilsvarende areal af to andre rammer. Ramme 1.08.B.13 reduceres på et areal ejet af Randers Kommune, hvilket sikrer større afstand til erhverv i nærliggende ramme 1.07.E.2. Endvidere reduceres ramme 5.02.B.2 efter ønske fra grundejer. Se mere om ændringerne i forandringsrapporten.

Beregning af restrummelighed

I tabel 1 ses restrummeligheden for bolig i forslag til Kommuneplan 2021. Restrummeligheden er beregnet for alle rammeområder i enten hektar eller antallet af tæt/lav eller åben/lav byggeri. Beregningen af hektar er målt op mens beregningen af antallet af tæt/lav og åben/lav boliger er sket ud fra eksisterende lokalplaner. Derfor ses nogle rammeområder også flere gange. F.eks. 1.09.B.17, hvor en del er området ikke er lokalplanlagt, mens det område der er lokalplanlagt men endnu ikke udbygget, er planlagt til tæt/lav boliger - altså i alt to felter i tabellen. For de arealer, der ikke er lokalplanlagt, er boligantal udregnet med 10 boliger pr. ha. ud fra en omfattende gennemgang af det gennemsnitlige antal boliger pr. hektar i igangværende lokalplaner. Restrummeligheden er opgjort ud fra status i foråret 2020.

Tabel 1. Restrummelighed            
Navn Kommuneplanramme Lokalplan nr. Boligtype Basisområde Restareal (ha.) Antal boliger
Ny Gimmingvej 1.08.B.2 335-R p Dronningborg-Tjærby 8.84 87
Tjærbyvang II Røllikedalen og Soløjedalen mv. 1.08.B.3 506 p Dronningborg 12.38 68
Bakkestjernedalen 1.08.B.12   p Dronningborg 10.15 101,5
Tjærby Diger Allé 1.08.B.14 704 p Dronningborg-Tjærby 8.31 66
Tjærby Diger Allé 1.08.B.14 704 tl Dronningborg 1.82 21
Tjærby Diger Allé 1.08.B.14 557 p Dronningborg 4.76 18
Højmarksvej etape 1 1.06.B.22 654 tl Helsted 8.25 139
Højmarksvej etape 1 1.06.B.22 654 p Helsted 3.21 31
Højmarksvej etape 2 1.06.B.23   p Helsted 10.43 104,3
Højmarksvej etape 3/4 1.06.B.24/1.06.B.25   tl Helsted 25.05 250,5
Vest for Rosenholmvej 1.08.B.13 590 p Ved Bækkestien 25.65 256,5
Vest for Rosenholmvej 1.08.B.13   tl Ved Bækkestien 25.65  
Vest for Rosenholmvej 1.08.B.13   e Ved Bækkestien 25.65  
Kærsminde boligområde 1.06.B.26 616 p Nålemagervej - Kærs. 1.08 11
Kærsminde boligområde 1.06.B.26 616 tl Nålemagervej - Kærs. 3.33 48
Gl. Viborgvej 1.05.B.7   p Hornbæk 29.23 292,4
Gl. Viborgvej 1.05.B.7   tl Hornbæk 29.24  
Sølvvej, Kobbervej, Blyvej 1.05.B.19 620 tl Over Hornbæk by 1.14 21
Kromvej, Blyvej, Guldvej, Overvænget 1.05.B.19 620 p Over Hornbæk by 7.71 51
Boligområde ved Fuglsangsvej 1.04.B.25 658 p Vorup 0.93 8
Boligområde ved Fuglsangsvej 1.04.B.25 658 tl Vorup 0.50 12
Boligområde ved Hjortevej 1.03.B.4 673 tl Kristrup - Lindholt 1.88 22
Nordkaperen, Delfinen, Marsvinet, Hvidh., Blåh. 1.03.B.4 503 p Kristrup/Romalt 2.39 69
Grinden, Hvidhvalen 1.03.B.4 503, 662 tl Kristrup/Romalt 3.89 100
Elektravej 1.09.R.2/1.09.B.3 677 tl Paderup 0.70 11
Nedergårdsvej 1.09.B.17   p Paderup 5.23 52,3
Ingrid Marie Vej, Discoveryvej, Aromavej, Elstarvej 1.09.B.11 600 tl Paderup-Munkdrup 2.95 88
Boikenvej, Jonathanvej, Filippavej,Graastenvej 1.09.B.11 600 p Paderup-Munkdrup 5.33 57
Byudvikling ved Clausholmvej I 1.09.B.16   e Paderup-Munkdrup 5.42 54,2
Munkdrupvej I/Byudvikling ved Clausholmvej II 1.09.B.12/1.09.B.15   tl Paderup-Munkdrup 12.81 128,1
Munkdrupvej II 1.09.B.13   p/tl Paderup-Munkdrup 8.80 88
Munkdrupvej III 1.09.B.18   p/tl Paderup-Munkdrup 6.78 67,8
Hefaistosvej 1.09.B.17 571 tl Paderup 2.00 50
Lathyrusvej 3.02.B.1 117-L tl Stevnstrup by 1.07 20
Stevnstrup Nord - Tornerosevej 3.02.B.4 532 tl Stevnstrup by 0.70 12
Stevnstrup Nord etape 2 3.02.B.4 551 tl Stevnstrup by 11.03 35
Stevnstrup Nord etape 2 3.02.B.4 551 p Stevnstrup by 11.03 40
Landsbygaden 3.02.B.5 185-L p Stevnstrup by 2.89 15
Boligområde nær Vestergård 3.02.B.8   p Stevnstrup by 3.24 32,4
Område ved Vestergårde 3.02.B.9   p Stevnstrup by 3.08 30,8
Område ved Vestergårde 3.02.B.9   tl Stevnstrup by 3.08  
Mads Nielsensvej 3.01.B.8 PBV-15L p Langå by 4.84 17
Grønhøj 3.01.B.9 514 p Langå by 2.96 26
Grønhøj 3.01.B.9 514 tl Langå by 2.34 31
Toften 3.01.B.9 539 p Langå by 0.98 10
Nord for Grønhøj 3.01.B.11   p Langå By 14.28 142,8
Nord for Grønhøj 3.01.B.11   tl Langå By 14.28  
Bisagervej/Høgshøjvej 4.01.B.5 535 p Spentrup 3.93 41
Bisager 4.01.B.5 535 tl Spentrup 0.64 11
Øst for Birke Allé 4.01.B.5   p Spentrup land 1.49 14,9
Hastrupvej 4.01.B.13 268-P tl Spentrup 0.64 31
Gyldenlundsvej 2.01.B.14 638 tl Assentoft by 2.42 30
Belgiervej 2.01.B.3 531 p Assentoft by 3.04 46
Belgiervej - den resterende ramme 2.01.B.3 2.01.B.3 531 p Assentoft by 1.19 20
Høgedalsparken 2.01.B.4   tl Assentoft by 1.57 15,7
Boligområde Assentoft øst 2.01.B.12   p Assentoft by 23.26 232,6
Tingager 5.01.B.1 80-N tl Harridslev by 0.69 13
Bækengen 5.01.B.1+3 78-N tl Harridslev by 1.71 24
Lundsbjergvej og Bækengen 5.01.B.1+3 78-N p Harridslev by 7.18 22
Harridslev syd 5.01.B.2   p Harridslev by 5.83 58,3
Mælkevejen 5.01.B.7 64-N tl Harridslev by 0.93 18
Harridslevvej 5.01.B.8 64-N p Harridslev by 1.23 11
Basager 5.01.B.9 77-N p Harridslev by 6.50 39
Boligområde ved Ærteholmsvej 5.04.B.8   p Gjerlev landområde 3.15 31,5
Rolighedsvej, Villinggårdsvej 5.02.B.1   p Havndal land 1.67 16,7
Søringen 5.02.B.2 641 p Havndal land 1.98 52
Boligområde Sandhøjen 5.03.B.8 538 p Ø. Tørslev By 3.06 20
Sneppevej 4.02.B.2 537 p Ø. Bjerregrav by 1.64 11
Sneppevej 4.02.B.2 537 tl Ø. Bjerregrav by 1.14 32
Boliger nord for Erantisvej 4.02.B.21   p Ø. Bjerregrav by 3.19 31,9
Aspevænget 4.03.B.5   tl Fårup by 1.32 13,2
Allégården 4.04.B.1 657 tl Asferg by 1.81 28
Allégården 4.04.B.1 657 p Asferg by 1.81 4
Nedrevej 5.08.B.2 512 tl Albæk by 1.45 20
Lergravsbakken 5.06.B.3 76-N p Mellerup 2.38 14
Lergravsbakken 5.06.B.3 76-N tl Mellerup 1.30 15
Martin Gammelbys Vej 5.06.B.2   p Mellerup by 1.67 17
Færgevej 5.10.B.2   tl Udbyhøj 1.61 16,1
Kildebakkevej 5.07.B.1   p/tl Hald 1.32 13,2
Moseblokker 3.03.B.2   p/tl Haslund 7.50 75
I alt           3810,5