FN's Verdensmål

Inden 2030 skal FN’s 17 verdensmål sikre en bæredygtig verden for klodens borgere. FN's verdensmål anses for at være vor tids vigtigste plan. I forbindelse med budget 2020-2023 vedtog Byrådet, at kommunen skal bidrage til udbredelsen af FN’s 17 verdensmål i et samarbejde på tværs af kommune, borgere, erhvervsliv og andre organisationer. Læs mere om verdensmålene og Randers for målene via links i boks.

Kommuneplanen er et vigtigt værktøj i forhold til at omsætte verdensmålene til mål, retningslinjer og rammer for den lokale fysiske planlægning. Dette sker i alle dele af kommuneplanens mål og retningslinjer, hvor kommuneplanen sætter retning for den fysiske planlægning og udvikling af kommunen. I dette afsnit sættes fokus på kommuneplanens bidrag til opfyldelse af de 17 verdensmål igennem bæredygtig, fysisk planlægning. Verdensmålene er også indarbejdet som ikoner på de enkelte retningslinjesider.

Figuren viser, hvor mange gange hvert verdensmål optræder i Kommuneplanen.

Nedenfor findes de udvalgte verdensmål for hvert afsnit, samt eksempler på hvordan de enkelte afsnit bidrager til opfyldelse af verdensmålene. De udvalgte verdensmål kan fungere som udgangspunkt for mere detaljeret arbejde med verdensmålenes delmål i konkrete projekter:

Udvikling i byer og landdistrikter

 • Regional udvikling og infrastruktur
 • Fortætning, der mindsker brugen af åbent land og tilskynder bæredygtig transport
 • Karaktérområder, der bygger på landskaber og lokale fællesskaber
 • Understøtte lokalsamfund og landsbyklynger
 • Byudvikling og klimatilpasning
 • Sikre bedre adgang til grønne områder

Erhverv

 • Sikre erhvervsvirksomhedernes vækstmuligheder igennem udpegning af produktionserhverv
 • Strategisk placering af forskellige typer erhverv, der hvor de er til mindst gene for lokalbefolkningen og miljøet
 • Understøtte lokal økonomisk vækst igennem jobskabelse indenfor erhvervslivet
 • Understøtte virksomheders adgang til og anvendelse af bæredygtig energi
 • Indgå i partnerskaber på tværs af offentlige og private organisationer inden for og uden for kommunegrænsen

Detailhandel

 

 • Koncentration af detailhandel, så den er økonomisk bæredygtig og frigør arealer til andre formål
 • Indgå i partnerskaber på tværs af offentlige og private organisationer

Vej og trafik

 • Planlægning for Klimabroen, der integrerer infrastruktur og klimatilpasning
 • Planlægning for BRT/Letbane – ønske om bæredygtig kollektiv transport
 • Flere stier og cykelruter til bløde trafikanter

Bæredygtig energi

 • Understøtte grøn omstilling igennem planlægning for grøn energi, herunder vindmøller, solenergi og bæredygtig varmeforsyning

Miljø og tekniske anlæg

 • Sikre hensyn til støj i forhold til boligområder
 • Sikre miljømæssig forsvarlig jordhåndtering
 • Understøtte at miljøet beskyttes i affaldshåndteringen
 • Sikre at gener fra rensningsanlæg påvirker boligområder minimalt

Vand og klimatilpasning

 • Stille krav til anlæg i forhold til at undgå ødelæggelser ved oversvømmelser
 • Stille kortlægninger til rådighed, der skaber større opmærksomhed på og viden om klimaudfordringer
 • Sikre beskyttelse af grundvand og viden igennem grundvandsredegørelse

Natur, landskab og ressourcer

 • Bedre adgang til grønne områder igennem Grøn struktur
 • Sikring af natur igennem forskellige naturudpegninger

Kulturarv

 • Sikre og aktivere væsentlig kulturarv som fællesgrundlag for historie, samfund og identitet
 • Understøtte uddannelse og læring igennem den fysiske kulturarv
 • Understøtte bæredygtigt byggeri igennem genanvendelse af den eksisterende boligmasse

Turisme og fritid

 • Øge folkesundhed igennem rammer for fysisk udfoldelse og adgang til grønne områder på land og ved vand
 • Understøtte lokal økonomisk vækst igennem jobskabelse indenfor turismeerhvervet

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget