Hvad er en Kommuneplan?

Kommuneplanen er et vigtigt redskab til at skabe og fastholde en attraktiv kommune og tager udgangspunkt i byrådets planstrategi, der vedtages indenfor de to første valgår. Kommuneplan 2021 tager udgangspunkt i Planstrategi 2018.

Det er i Kommuneplanen, at byrådets visioner bliver omsat til den fysiske planlægning og her angives byrådets overordnede mål for udvikling og arealanvendelse i Randers Kommune.

Kommuneplanen beskriver i brede træk planlægningen for hele kommunen samt hvilke principper, der gælder for kommunens fysiske planlægning. Den giver overblik og sikrer sammenhæng i byudvikling og arealanvendelse. Det er her de forskellige interesser afvejes over for hinanden – f.eks. ny byudvikling i forhold til arealinteresser i det åbne land eller hensynet til grundvandet og væsentlige naturinteresser.

Kommuneplanen fastlægger rammerne for udviklingen i kommunen i de næste 12 år.

Byrådet skal jf. Planloven virke for Kommuneplanen. Det betyder, at Kommuneplanen danner grundlag for den planlægning, der sker i kommunen. Eksempelvis skal lokalplaner være i overensstemmelse med Kommuneplanen og i konkret sagsbehandling af f.eks. byggesager - de steder hvor der ikke er en lokalplan - skal afgørelser træffes med udgangspunkt i Kommuneplanens rammebestemmelser.

Når et område rammelægges er det en indikation på, at Byrådet ønsker, at der skal ske byudvikling i området. Det betyder, at borgerne har krav på at få udarbejdet en lokalplan, hvis der er konkret ønske om et lokalplanpligtigt projekt, der kan realiseres indenfor rammerne.

Byrådet kan i konkrete sager nedlægge forbud mod udstykning og bebyggelse, der er i strid med Kommuneplanens rammer. Nedlægges forbud skal byrådet udarbejde en lokalplan indenfor et år efter forbuddet, der præciserer, hvad det pågældende område kan anvendes til.

Læsevejledning

Man kan læse Randers Kommuneplan på flere forskellige måder. Den kan læses ud fra en specifik adresse eller efter et særligt emne, og kan selvfølgelig også læses fra start til slut.

I top menuen findes forskellige indgange alt efter, hvad du præcis leder efter.

Under Mål og retningslinjer findes Randers Byråds overordnede strategi og mål for kommunens udvikling samt de gældende retningslinjer for de forskellige kommuneplantemaer.

Under Rammer for lokalplanlægning findes det, der gælder for et helt specifikt område, f.eks. hvor højt og hvor meget, der må bygges eller hvad området må anvendes til.

Under Digitale kort kan alle kommuneplanemnerne ses på kort. Her kan alle lag tændes eller slukkes og man kan på den måde se forskellige emner i forhold til hinanden.

Under Bag om Kommuneplanen beskrives Kommuneplanens retsvirkninger samt forhold til nabokommuner og øvrig planlægning. Her findes desuden rækkefølgeplanen, der beskriver i hvilken takt de udlagte rammer kan udbygges og en oversigt over den samlede rummelighed af udlagte erhvervs- og boligområder. Herudover findes sider omhandlende forandringsrapport, vedtagelsesproces og miljøvurdering. Bag om Kommuneplanen indeholder også en side om FN’s verdensmål.

Under Tillæg findes de forslag til tillæg til Kommuneplan 2021, der er i høring samt alle de vedtagne kommuneplantillæg. Alle vedtagne tillæg til Kommuneplanen er indarbejdet i planen.