Klagevejledning

Der kan klages over et vedtaget tillæg til kommuneplan, ligesom der kan klages over en lokalplan. Se, hvordan du klager, på Randers Kommunes hjemmeside

Der kan ligeledes klages over en miljøvurdering eller beslutningen om at der ikke foretages en miljøvurdering. Dette vil ofte være i forbindelse med at forslag til tillæg til kommuneplan er i offentlig høring. Du vil kunne se mere om, hvordan du klager, på Randers Kommunes hjemmeside.

Fordebat inden udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen

I nogle tilfælde gennemfører Randers Kommune en fordebat, inden udarbejdelsen af et tillæg til kommuneplanen igangsættes, jf. planlovens § 23c. Her inviteres offentligheden til at komme med idéer og forslag til planlægningen.

Fordebatter annonceres på Randers Kommunes hjemmeside og offentliggøres i det digitale planregister Plandata.dk. Du kan se igangværende fordebatter i hele Danmark på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Retsvirkninger af forslag til tillæg til kommuneplanen

Kommunen kan ikke administrere på baggrund af et forslag til kommuneplan og i høringsperioden og indtil kommuneplantillægget er endeligt vedtaget. Derfor skal tilladelser eller afslag gives ud fra den gældende kommuneplan.

Retsvirkninger af vedtaget tillæg til kommuneplanen

Efter den endelige vedtagelse af tillæg til kommuneplanen, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer, hvis de er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.