Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslagene efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Ifølge loven skal et planforslag miljøvurderes, hvis det vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, fx i forhold til menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

Afgørelse vedr. miljøvurdering
Randers Kommune vurderer, at planforslagene ikke danner grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På denne baggrund er det Randers Kommunes samlede vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslagene.

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.

Begrundelse for afgørelse
Planforslagene muliggør udstykning og byggeri af tæt-lav bebyggelse med tilhørende veje, stier og fællesarealer. I områdets sydlige del gives mulighed for etablering af regnvandsbassin.
Til grund for afgørelsen er lagt følgende:

  • Planen omfatter et mindre område på lokalt plan
  • Planens område indeholder ikke udpegninger efter naturbeskyttelseslovens §3.
  • Planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet.
  • Der forventes med planen en øget trafikmængde på Jennumvej. Stigningen vurderes ikke værende væsentlig, og det vurderes, at det eksisterende trafiknet kan håndtere dette.
  • Planen indeholder bestemmelser som skal beskytte boliger mod trafikstøj
  • Planens område ligger i område med drikkevandsinteresser. Planlægningen muliggør ikke arealanvendelse der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet

Klagevejledning i forhold til afgørelse vedr. miljøvurdering
Randers Kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering har været offentliggjort samtidig med planforslagene.