Redegørelse

Det der ønskes at give mulighed for med Lokalplan 695 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2021, da en del af området ikke er udlagt til boligformål.
Sideløbende med udarbejdelse af lokalplanen er der derfor udarbejdet Tillæg 1 til Kommuneplan 2021.


Retningslinjer

Området er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen.

Grøn Struktur og Grønt Danmarkskort

Der ændres på den geografiske afgrænsning af retningslinjen for grøn struktur og grønt danmarkskort. Der er tale om inddragelse af et mindre område i forlængelse af den by som ligger nord og vest for området, og det vurderes derfor, at der er tale om et begrænset indgreb i den grønne kile/grøn struktur/grønt danmarkskort. Lokalplan 695 giver
mulighed for bebyggelse i den del af den grønne struktur og grønt danmarkskort der ligger tættest på den eksisterende bebyggelse mod nord og vest. De resterende område vil blive anvendt til fælles opholdsarealer og regnvandsbassin. Der vil derfor fortsat være en grøn forbindelse til den del af den grønne struktur og grønt danmarkskort der ligger vest for lokalplanens område. Den planlagte byudvikling vil derfor ikke ødelægge forbindelse mellem de grønne rekreative områder og det åbne landskab.

Den grønne struktur og grønt danmarkskort bør ikke inddrages til byudvikling og -vækst, medmindre der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse. I dette tilfælde, ses området som en naturlig forlængelse af byen. Samtidig er området udlagt til fremtidig byvækst.

Der er hverken økologiske forbindelser eller udpegede naturområder inden for arealet.

Grøn struktur og grønt danmarkskort reduceres med det område der er markeret af kortene herunder

 

Lavbund og mulige vådområder

En del af det område som er omfattet af Tillæg 1 samt Lokalplan 695 er beliggende i et lavbundsområde, men området er ikke udpeget som muligt vådområde.

Den sydligste del af det markerede område udlægges til tekniske anlæg i form af regnvandsbassin. Det nordlige areal, hvor der gives mulighed for boligbebyggelse med lokalplan 695 sikrer samtidig, at terrænet reguleres så det sikres mod oversvømmelse

Tillægget er i overensstemmelse med de øvrige retningslinjer i kommuneplanen. 

Området er udlagt til mulig fremtidig byvækst i kommuneplan 2021. Arealudlægget til boligformål er dermed i overensstemmelse med den retning der ønskes byudvikling i Spentrup. 

Fordebat: 

Der har været afholdt fordebat fra den 26.10.2020 til den 09.11.2020.
Der er i alt kommet 3 høringssvar i forbindelse med fordebatten. 2 af høringssvarene omhandler bekymringer angående udnyttelsen af området. Bebyggelse er ikke ønsket, da det ifølge høringssvaret vil betyde fald i ejendomsværdi for naboer, øget trafik, fratage udsigt og fald i livskvalitet. Svarene indeholder forslag til kun at bygge én række huse, flytte projektet om på modsatte side af Birke Allé og/eller i stedet etablere en park i området.
Ét af høringssvarene er fra Museum Østjylland, som redegør for tidligere forundersøgelse på arealet og hvordan eventuelle fortidsminder skal håndteres.

Svarene har ikke medført ændringer af kommuneplantillægget.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Natura 2000-områder: Der er ingen Natura 2000-område inden for/i nærheden af lokalplanområdet, og det vurderes, at planen ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt.

Bilag IV-arter: Det vurderes at de særligt beskyttede arter i henhold til Habitat-direktivets bilag IV ikke vil blive påvirket.