Baggrund og formål

Byrådet ønsker at skabe mulighed for, at der kan opføres en bolig i tilknytning til rideskolefaciliteterne på Lykkeshøjvej 8 på baggrund af ansøgning fra grundejer.
Lykkeshøjvej 8 grænser op til et offentligt natur- og udflugtsområde mod nord, syd og vest. Området som helhed er omfattet af Lokalplan 234 og kommuneplanramme 2.00.L.1, der udlægger området til landområde til offentligt natur- og udflugtsformål.

Den gældende lokalplan 234 giver ikke mulighed for en bolig. Ansøgningen kræver derfor udarbejdelse af ny lokalplan.

Størstedelen af ejendommen Lykkeshøjvej 8 er overført til byzone med lokalplan 234, hvor det resterende lokalplanområde er fastholdt i landzone. Dette harmonerer ikke med planlovens bestemmelser om, at udlæg af byzone skal ske i tilknytning til eksisterende byzone. Rammebestemmelserne for rammeområdet fastlægger, at områdets fremtidige zonestatus skal være landzone, og Byrådet ønsker derfor, at området tilbageføres til landzone i forbindelse med ny planlægning for området.

Tilbageførslen til landzone kræver dog, at størrelse og beliggenhed af de arealer i byzone, der skal tilbageføres fastlægges i kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer, jf. planlovens § 11, stk. 2, nr. 1 og 2a. På den baggrund er dette tillæg udarbejdet.