Miljøvurdering

Der er foretaget miljøscreening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen er det vurderet, om planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Planen tilbagefører et område til landzone.

Planen muliggør ikke anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 1 eller 2.

Planen rummer fortsat muligheder for rekreative formål til gavn for menneskers sundhed, og socialt med muligheder for at indgå i foreningsliv mv.

Dermed vurderer Byrådet, at planen ikke udløser krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.