Redegørelse

Tillæg 10 er udarbejdet på baggrund af Lokalplan 735 for natur- og udflugtsområde samt ridecenter ved Lykkeshøjvej i Randers syd.

Planlægningen skal sikre, at ejendommen Lykkeshøjvej 8 tilbageføres fra byzone til landzone i overensstemmelse med rammebestemmelserne for området, samt at det gøres muligt at opføre helårsbolig.

Området anvendes i dag til rideskole med tilhørende faciliteter, som ridebaner, stalde mv.

Tilbageførsel fra by- til landzone i kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer

Tillægget tilføjer et nyt kort og en ny retningslinje til kommuneplanens side med hovedstruktur og retningslinjer om byudvikling. Retningslinjen fastlægger, at arealet på kortet tilbageføres til landzone. Arealet, som i dag ligger i byzone og tilbageføres til landzone, fremgår af kortet nedenfor.

Fremadrettet vil arealet, der tilbageføres til landzone, blive reguleret af Lokalplan 735. Lokalplanen fastlægger blandt andet byggefelter for placering af ny bebyggelse i området.

Nedenfor ses kort over nuværende zoneforhold, hvor areal, der tilbageføres til landzone er markeret med rød kontur.

kort over nuværende zoneforhold og gerne markering af hvilket areal, der overføres – fx a la det jeg har indsat nedenfor.

Kommuneplanrammer

Området er omfattet af rammeområde 2.00.L.1, der udlægger området til landområde til offentligt natur- og udflugtsformål.
Landområderne er defineret som bynære landbrugsarealer eller grønne arealer med særlige rekreative interesser på grund af nærheden til byen. Arealerne skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse og der skal sikres gode adgangsforhold fra byen og ud i det åbne land.
Hovedanvendelsen til offentlige rekreative formål og ridecenter vurderes i overensstemmelse med kommuneplanen.

Der ændres ikke i eksisterende kommuneplanrammer.

Forhold til kommuneplanens øvrige retningslinjer

Området er omfattet af retningslinjer for støjkonsekvenszone, grøn struktur, område til skovrejsning, kystnærhedszonen, skovbyggelinje mv. Planlægningen for opførelse af en enkelt helårsbolig i området er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og retningslinjer.

Støjkonsekvenszone

Området ligger indenfor støjkonsekvenszone fra Djursland pistolklub. Her må kommunen ifølge kommuneplanens retningslinjer ikke udlægge arealer til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener. Støjkonsekvenszonen er ikke relevant for tilbageførsel af arealer fra by- til landzone.

Naturområder, økologiske forbindelser og Grønt Danmarkskort

De udpegede naturområder i Kommuneplan 2021 udgøres af de søer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Området er        desuden udpeget som en økologisk forbindelse. Både naturområde og økologiske forbindelser indgår i Grønt Danmarkskort. Planen giver ikke muligheder for anlæg eller byggeri, der kan forstyrre naturområderne eller økologiske forbindelser, og er dermed i overensstemmelse med retningslinjerne.

Grøn struktur

Byrådet ønsker med den grønne struktur, at sikre sammenhæng mellem grønne områder i byerne og naturarealer i det åbne land, at sikre en klar adskillelse mellem by og land, samt at skabe gode og tilgængelige rekreative områder som drivkraft for bosætning – hvor bosætning, adgang til det grønne, naturoplevelser og naturhensyn spiller sammen.

Den grønne struktur skal sætte rammerne for den fremtidige byudvikling og sikre en klar adskillelse mellem by og land, hvor værdifulde naturområder og landskabstræk bevares. Samtidig skal den sikre, at borgerne i byerne også fremover har kort afstand til grønne, rekreative arealer, og at eksisterende grønne områder så vidt muligt bevares. Naturoplevelsen i de bynære rekreative arealer skal styrkes ved at forbinde dem med kommunens vigtigste naturområder, så dyre- og planteliv kan bevæge sig frit helt ind i byerne.

Den grønne struktur i det åbne land består af landområder, naturområder og økologiske forbindelser. Indenfor naturområder og økologiske forbindelser skal retningslinjerne herfor følges. I landområder gælder bestemmelserne i kommuneplanens rammer.

Området ligger som bynært naturareal, der sikrer en grøn kile mellem byudviklingsområdet og Grenåvej.
Områdets anvendelse fastholdes som område til offentlige natur- og udflugtsformål samt rideskole og understøtter således områdets karakter af grøn struktur.

Ønsket skovrejsning

Hele området er udpeget som område, hvor skovrejsning er ønsket. Tilbageførsel af byzoneareal til landzone forhindrer ikke en eventuel fremtidig skovrejsning, og tillægget er dermed ikke i strid med retningslinjen.

Kystnærhedszonen
Området ligger indenfor kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse. Der må ikke udføres byggeri eller anlægsarbejde, som kan forringe kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi. Området ligger bag eksisterende by, og tilbageførsel fra by- til landzone vurderes ikke at påvirke kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi.

Beskyttede sten- og jorddiger

Indenfor planområdet er der registreret diger. Ved tilbageførsel fra by- til landzone træder kommuneplanens retningslinje Fb. 4 i kraft for de pågældende diger. Retningslinjen fastlægger, at beskyttede sten- og jorddiger i landzone eller i grænsen mellem landzone og byzone eller sommerhusområder som udgangspunkt ikke må gennembrydes eller fjernes.

SKOVLOVEN
Indenfor planområdet er der registreret fredskov. Overførsel fra byzone til landzone er ikke i strid med skovlovens bestemmelser om fredskov.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Natura 2000-områder

Området ligger ikke i et Natura 2000 område og med en afstand på ca. 5 km til nærmeste Natura 2000-område. Med sin placering og afstand til Natura 2000-områder vurderes karakteren af hvad der planlægges, ikke at medføre udledninger, støj eller lignende så der sker en direkte eller indirekte påvirkning af Natura 2000-områder. Der vurderes derfor ikke at kunne være en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder for projektet i sig selv eller i kumulativeffekt med andre projekter.

Bilag IV-arter

Med den nuværende brug af arealet vurderes stedet ikke at rumme yngle- og raste-områder for bilag IV-arter. Tilbageførsel fra byzone til landzone vurderes ikke at bidrage med øget forstyrrelse i området, som kan påvirke omgivende arealer og yngle- og rasteområder der. Der er fundet stor-vandsalamander i søer i lokal-planområdet i 2012, men er ikke inden for området hvor der planlægges for boligen. Der vurderes derfor ikke at være en påvirkning af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.