Ændringer med dette tillæg

Kommuneplantillægget ændrer områdets anvendelse fra "rekreativt område i form af offentlige fritidsformål, såsom bypark, grønt område og lignende" til "område til teknisk anlæg til klimasikring med mulighed for offentligt ophold samt kultur- og fritidsformål".

Tillægget aflyser ramme 1.01.R.1 Justesens Plæne og opretter en ny ramme 1.01.T.2(11) Justesens Plæne med samme afgrænsning.

I teksten til ramme 1.01.R.1 står der, at fremtidig zoneforhold skal være byzone. Dette videreføres i kommuneplantillægget. Følgende tekst videreføres ligeledes i den nye ramme: I området kan der opføres enkelte mindre bygninger til serviceformål og publikumsbetjening, da der stadig ønskes mulighed for dette.

I en tidligere kommuneplan indeholdt rammen en bestemmelse om sikring af stien over Den Blå Bro. Denne bestemmelse ønskes genoptaget for at sikre forbindelsen over Den Blå Bro og udpegningen som værdifuldt kulturmiljø.

Kommuneplantillægget får følgende bestemmelser:

Områdets anvendelse: Teknisk anlæg til klimatilpasning med mulighed for offentlig færdsel og ophold samt kultur- og fritidsformål

Specifik anvendelse: Regnvands- og klimaanlæg, landskabsteknisk anlæg, større rekreativt område, stianlæg. 

Fremtidig zonestatus: byzone

Bebyggelsens omfang og udseende: I området kan der opføres enkelte mindre bygninger til serviceformål og publikumsbetjening.

Øvrige noter: Stien over den Blå Bro er en af kommunens vigtigste stiforbindelser, og god fremkommelighed og sikkerhed skal prioriteres højt.