Baggrund og formål

Byrådet ønsker at give mulighed for etablering af et klimatilpasningsprojekt på Justesens Plæne i Randers. Klimatilpasningsprojektet er en del af Udviklingsplanen for Flodbyen Randers, som Byrådet godkendte i september 2020.  Klimabåndet skal beskytte Randers midtby mod oversvømmelser samtidig med, at natur og rekreative muligheder styrkes.

Randers By er meget lavtliggende og dermed et af de steder i landet, der er mest truet af oversvømmelse. Justesens Plæne er med sin lave beliggenhed et velegnet sted, til håndtering af fremtidens udfordringer med vand både fra land- og vandsiden.

Kommuneplantillægget skal muliggøre etableringen af klimatilpasningsprojektet ved at udlægge området til teknisk anlæg til klimasikring. Der vil blive udarbejdet en medfølgende lokalplan.

Fordebat:

Der har i perioden 21.12.2021 til 18.01.2022 været afholdt fordebat vedr. dette tillæg til kommuneplanen, jf. planlovens § 23c.

Der indkom 9 høringssvar i forbindelse med fordebatten. Et af høringssvarene omhandlede en forventning om, at kommunen forholder sig til de statslige udpegninger i planlægningen. De øvrige høringssvar var overvejende positive overfor anvendelsen til klimatilpasning og ønskede en forskønnelse af området samt at bevare den rekreative funktion. Der indkom flere ideer til områdets indretning med rekreative faciliteter i kombination med de tekniske anlæg. Høringssvarene gav ikke anledning til ændringer af kommuneplantillægget. Det er netop intentionen at etableringen af det tekniske anlæg bearbejdes og udformes, så det skaber kvalitet i området, og så der er mulighed for at anvende området til rekreative formål, når det ikke er oversvømmet. De statslige udpegninger vil ligeledes blive håndteret efter gældende regler i planlægningen.