Redegørelse

Klimasikringen sker ved anlæggelse af et dige, der skal forhindre oversvømmelser fra Gudenåen samt etablering af en pumpestation, der skal håndtere regnvand fra byen. De tekniske anlæg skal bearbejdes landskabeligt, så der er mulighed for at benytte området til offentligt ophold samt kultur- og fritidsformål. Projektet kræver udarbejdelse af lokalplan samt tillæg til kommuneplanen.

Eksisterende forhold i Kommuneplan 2021

Tillæggets geografiske område omfatter eksisterende rammeområde 1.01.R.1 Justesens Plæne, som udlægger områdets anvendelse til rekreative formål i form af offentlige fritidsformål, såsom bypark, grønt område og lignende. I området kan der opføres enkelte mindre bygninger til serviceformål og publikumsbetjening. Fremtidige zoneforhold: byzone. Hvad ændres med kommuneplantillægget 

Kommuneplantillægget ændrer områdets anvendelse fra "rekreative formål i form af offentlige fritidsformål, såsom bypark, grønt område og lignende" til "område til teknisk anlæg med mulighed for offentligt ophold, kultur- og fritidsformål".

Afgrænsningen af rammen ændres ikke. 

Ændringen er nødvendig, fordi arealet i dag er udlagt til rekreative formål, hvilket ikke giver mulighed for etablering af tekniske anlæg til klimasikring.

Der vil stadig være mulighed for bebyggelse til serviceformål og publikumsbetjening og området skal stadig overføres til byzone ved lokalplanlægning. Der tilføjes en bestemmelse fra en ældre kommuneplan om, at cykel- og gangstien over Den Blå Bro og Tørvebryggen skal bevares og prioriteres.

De samlede bestemmelser for rammer, der vedtages eller aflyses med planen, kan ses til sidst i tillægget

Retningslinjer

Planområdet er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen: lavbundsareal, økologisk forbindelse, bevaringsværdigt landskab, grøn struktur, værdifuldt kulturmiljø og kystnærhedszonen.

Lavbundsareal

Et mindre område indenfor kommuneplanrammen er udpeget som lavbundsareal. Dette areal er beliggende ude i Gudenåen og vil ikke blive påvirket af den kommende planlægning. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinjen,

Økologiske forbindelser

Et mindre område indenfor kommuneplanrammen er udpeget som økologiske forbindelser. Dette areal er beliggende ude i Gudenåen og vil ikke blive påvirket af den kommende planlægning. Kommuneplantillægget er ikke i strid med retningslinjen.

Bevaringsværdigt landskab

Et mindre område indenfor kommuneplanrammen er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Dette areal er beliggende ude i Gudenåen og vil ikke blive påvirket af den kommende planlægning. Kommuneplantillægget er ikke i strid med retningslinjen.

Grøn struktur

Hele planområdet er udpeget som Grøn struktur. 

Planforslaget vil ikke medføre, at det grønne område reduceres, eftersom det kommende anlæg vil få en grøn karakter og dertil får en landskabelig udformning.

Langs med Tørvebryggen står en række Lindetræer, som så vidt muligt skal bevares.

Ved Den Blå Bro står en gruppe træer, som er genpuljetræer: træer af gamle danske sorter. Træerne skal bevares, og må ikke fældes. Hvis det ikke er muligt at bevare dem på deres nuværende lokalitet, skal de flyttes.

Kommuneplantillægget er derfor ikke i strid med retningslinjen.

Værdifuldt kulturmiljø

Både Randers Bro og Den Blå Bro er udpeget som værdifuldt kulturmiljø med høj værdi. 

Randers Kommune vil bevare væsentlige og repræsentative kulturmiljøer for eftertiden. Byggeri, anlæg og ændret anvendelse må ikke forringe kulturmiljøerne af høj værdi eller oplevelsen af dem. Det betyder ikke, at områderne skal holdes fast i en statisk tilstand. Det betyder, at fremtidig anvendelse og ny bebyggelse skal tilpasses områdernes kulturhistoriske og arkitektoniske interesser og værdier, hvilket kan være eksisterende bygningers skala, byggeskik, materialevalg eller kulturhistoriske spor og anlæg.

I forbindelse med sagsbehandling og lokalplanlægning bør der foretages en mere detaljeret, konkret vurdering af kulturværdierne i forhold til den påtænkte udvikling i det pågældende område.

Den Blå Bro er et markant vartegn i byen og står med sin blå farve som et skel imellem by og natur og som et bindeled hen over Gudenåen. Den kommende lokalplan vil sikre, at nye anlæg i området respekterer kulturmiljøet. Kommuneplantillægget er derfor ikke i strid med retningslinjen.

Kystnærhedszonen

Området ligger indenfor kystnærhedszonen i den kystnære del af byzonen, og med en mindre del af området beliggende i landzone. 

Den nye planlægning vil åbne mulighed for at etablere et dige med en højde på ca. 1,5 m til højvandssikring af byen samt en mindre pumpestation. Tillægget vil ligesom den nuværende kommuneplanramme give mulighed for at der kan opføres enkelte mindre bygninger til serviceformål og publikumsbetjening. Kommuneplantillægget vurderes derfor ikke at have væsentlig indvirkning på kystlandskabet, da området er omgivet af eksisterende bymæssig bebyggelse.

Andre hensyn

Naturbeskyttelseslovens §3 - Vandløb

Gudenåen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Kommuneplantillægget påvirker ikke det udpegede område.

Naturbeskyttelseslovens §16 Åbeskyttelseslinje

Kommuneplantillægget kræver ikke dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §16 Åbeskyttelseslinjen.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Natura 2000-områder

Der er ca. 5 km til nærmeste Natura 2000-område nr. 229, Bjerre Skov og Haslund Skov. 

Det udpegede planområde ligger i en afstand på ca. 11 kilometer til Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Natura 2000-området består af Habitatområde nr. 14 (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord) og Fuglebeskyttelsesområde nr. 15 (Randers og Mariager Fjorde, Ålborg Bugt, sydlig del) og Ramsar-område nr. 15 (Dele af Randers og Mariager Fjorde med tilgrænsende havområde). Udpegningen af planområdet er udenfor Natura 2000-området, men der kan være en risiko for gradvis og indirekte påvirkning af odderen, der er på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, gennem Gudenåen der udmunder i Randers Fjord. Odder er beskrevet nærmere under Bilag IV-arter.

Både ud fra afstanden og karakteren af planen  vurderes det planen hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. Der lægges bl.a. vægt på, at det udpegede planområde i dag også anvendes til menneskelig aktivitet.

Bilag IV-arter

Det udpegede planområde grænser mod syd op til Gudenåen, der efter Randers Kommunes kendskab kan være yngle- eller rasteområde for odder og grøn kølleguldsmed. Endvidere står der få træer indenfor det udpegede lokalplanområde, der kan være yngle- eller rasteområde for flagermus.

Odder forekommer udbredt langs alle kommunes større åer, søer og vådområder. Odderen yngler og raster i uforstyrrede rørskove og krat ved søer og åer med gode fiskebestande. Den er hovedsageligt følsom overfor forstyrrelser på ynglepladsen. Det forventes, at odderen forekommer periodisk og sporadisk langs en række mindre vandløb.

Grøn kølleguldsmed: Den voksne guldsmed opholder sig hovedsageligt tæt på Gudenåen, hvor den yngler, men den kan dog træffes langs med vådområder og vandløb langt fra hovedvandløbet. Larverne er flerårige og lever i vandløbsbunden nedgravet i sand eller grus.

Flagermus yngler og raster især i bygninger og hule træer. Afhængigt af arten skal der desuden være søer, vandløb, skov eller anden naturtype i nærheden. De er især følsomme overfor fældning af hule træer og restaurering af bygninger, så de bliver utilgængelige. De er meget udbredt i hele kommunen og der findes ikke et samlet overblik.

Samlet vurdering: planområdet benyttes i forvejen til menneskelig aktivitet. Forstyrrelserne for bilag IV-arternes yngle- og raste-område inden for det udpegede planområde, vurderes ikke at ville blive forøget med planen i forhold til nuværende forstyrrelser. På baggrund af placeringen og planens karakter vurderes planen ikke at have en karakter, der kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arternes yngle- og rasteområder.