Ændringer med dette tillæg

Kommuneplantillæg 16 udvider anvendelsen af landramme 1.10.L.1 til også at omfatte mulighed for tekniske anlæg. Landramme 1.10.L1 består i dag af to områder, henholdsvis nord og syd for Haslund Klostervej. Rammeområdet nord for Haslund Klostervej ændres formelt til et nyt rammeområde 1.10.L.2(T16), mens landramme 1.10.L.1(T16) indskrænkes til kun at gælde syd for Haslund Klostervej. Der foretages ikke ændringer af dette områdes bestemmelser.

Samtidig justeres afgrænsningen mellem landramme 1.10.L.2(T16) og boligområde 3.03.B.2(T16) minimalt, så landrammen udvides ca. 10 meter på det smalle sted (ca. 310 m2) for at få plads til en støjvold. Fremtidig zonestatus for landramme 1.10.L2(T16) ændres til byzone. 

 

Landramme 1.10.L.2 (T16):

Generel anvendelse: Landskab- og naturområder mellem bydele
Fremtidig zonestatus: Byzone
Bebyggelsesprocent maks.: 0 %
Bebyggelsesprocenten gælder for: Området som helhed
Specifik anvendelse 1: Naturområde
Specifik anvendelse 2: Tekniske anlæg
Bebyggelsens omfang og udformning: Området skal friholdes for byudvikling

Boligområde 3.03.B.2 (T16) - uændret:

Generel anvendelse: Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse
Fremtidig zonestatus: Byzone
Bygningshøjde maks: 8.5 m
Etageantal maks: 2 etager
Bebyggelsesprocent maks: 30% for åben-lav og 40% for tæt-lav
Bebyggelsesprocenten gælder for: Den enkelte ejendom
Specifik anvendelse 3: Fællesanlæg
Specifik anvendelse 4: Offentlige formål
Lavest tilladte miljøklasse: 1
Højeste tilladte miljøklasse: 2

Justeringen af grænsen mellem boligområdet og landrammen ajourføres samtidig i retningslinjen for grøn struktur.