Miljøvurdering

Der er foretaget miljøscreening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen er det vurderet, om planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Det er vurderet, at muligheden for tekniske anlæg (støjvold) kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljørapport med fokus på

  • visuel påvirkning fra støjvold
  • trafikal påvirkning i anlægsfasen fra støjvold.

Miljørapporten er i høring i samme periode som planforslagene.