Redegørelse

Planområdet er omfattet af to rammeområder i dag - et boligområde til åben-lav og tæt-lav boliger mod vest samt en landramme mod øst. Landrammen er udlagt som landskabs- og naturområde mellem bydele. Den medvirker til at skabe afstand mellem Haslund By og et erhvervsområde, der ligger tæt på motorvej E45. Mod øst er der et 'indhak' i landrammen i dag ved rammeområde 1.10.T.2. Dette område er udlagt et areal til teknisk anlæg (regnvandsbassin).

Med kommuneplantillægget gives mulighed for, at der også kan etableres tekniske anlæg som støjvold, regnvandsbassin og lignende i landrammen nord for Haslund Klostervej. Området foreslås overført til byzone i fremtiden og landrammen udvides med en lille del af boligområdet for at skabe plads til støjvolden ved den østligste spids af boligområdet.

Kort, der viser ændringer af kommuneplanens rammer. Landområde 1.10.L.1 indskrænkes til kun at gælde syd for Haslund Klostervej, og der oprettes et nyt rammeområde 1.10.L.2 nord for Haslund Klostervej. Afgrænsningen mellem det nye rammeområde 1.10.2(T16) og boligområdet (3.03.B.2(T16) justeres.es med mulighed for tekniske anlæg. Boligområde 3.03.B.2 reduceres i det østligste hjørne – bestemmelser uændret.

Kommuneplantillægget medfører ændringer indenfor den blå streg. Landområdet deles i to - henholdsvis nord og syd for Haslund Klostervej. Landområdet nord for Haslund Klostervej får nyt nummer og anvendelsen udvides til også at omfatte tekniske anlæg.

Kort, der viser detailudsnit af ændring af afgrænsning

Detailudsnit af ændringer. Ved boligområdets østlige spids indskrænkes boligområdet ca. 310 m2.

Kommuneplanrammer

Rammeområde 3.03.B.2 er udlagt til åben-lav og tæt-lav boligformål i op til 2 etager og 8,5 meters højde. Bebyggelsesprocenten er 30% for åben-lav og 40% for tæt-lav for den enkelte ejendom.

Rammeområde 1.10.L.1 er udlagt til landskab- og naturområder mellem bydele. Rammen fastlægger bebyggelsesprocenten til 0 %, og området skal friholdes for byudvikling. Områdets fremtidige zonestatus er landzone.

Hovedanvendelsen af de to områder fastholdes. Landrammen tilføjes en sekundær anvendelse til tekniske anlæg. Afgrænsningen mellem de to områder justeres, så boligområdet indskrænkes ca. 310 m2 for at skabe plads til en støjvold.

De samlede bestemmelser for rammer, der vedtages eller aflyses med planen, kan ses til sidst i tillægget.

 

Retningslinjer

Planområdet er omfattet af følgende retningslinjer:

Skybrud - risiko for oversvømmelse (retningslinje Kl. 2)

I boligområdet er et areal mod syd udpeget med risiko for oversvømmelse ved skybrud. I landrammen er et areal midt i området udpeget med risiko for oversvømmelse. Begge steder etableres regnvandsbassin/skybrudsbassin ifølge lokalplan 727.

Ændringerne i kommuneplantillægget vil ikke påvirke risiko for oversvømmelse. Placering af tekniske anlæg i landrammen nord for Haslund Klostervej fastlægges konkret i lokalplan under hensyn til skybrudskortlægning.


Skovrejsning ønsket (retningslinje Sk. 1)

I landrammen er skovrejsning ønsket (se kort på side 6 med skovbyggelinje)


Grøn struktur (retningslinje Gs. 2)

Kort, der viser planområdets placering som en del af den grønne struktur sydvest for Randers

Landrammen indgår i den grønne struktur sammen med boldbaner vest for området. Den grønne struktur fortsætter mod sydøst gennem erhvervsområdet.

Der foretages ikke ændringer af retningslinjerne for skybrud og skovrejsning. Udpegningen som grøn struktur justeres minimalt, så den følger ny afgrænsning af landområdet. 

 

Andre hensyn

Drikkevand

Der indvindes drikkevand til Strømmen og Vorup vandværk under området. Landrammen nord for Haslund Klostervej (rammeområde 1.10.L.2 (T16)) er udpeget som følsomt indvindingsområde i forhold til nitrat. Området udlægges til naturområde med mulighed for tekniske anlæg.

I forbindelse med lokalplanlægning skal det sikres, at der ikke sker forurening af drikkevandet. Vejvand må ikke nedsives, og der må kun tilføres ren jord til området.

Beskyttede diger

Der er et beskyttet dige (gul streg) både langs østsiden af landrammen og langs vestsiden mod det eksisterende regnvandsbassin (rammeområde 1.10.T.2).

I forbindelse med at planområdet overføres til byzone skal det via lokalplanlægning sikres, at digerne bevares.

 

 

Skovbyggelinje

Der er en mindre beplantning/læbælte omkring boldbaner vest for området, som afkaster en 300 meter skovbyggelinje ind over planområdet.

Skovrejsning er ønsket langs østsiden af området, men uønsket sydvest for Haslund Klostervej pga. kirkeomgivelser.

Ændringerne i kommuneplantillægget vurderes ikke at påvirke udpegningen væsentligt. Der udarbejdes en miljørapport i forbindelse med lokalplan 727 for at belyse nærmere, hvordan støjvolden påvirker området visuelt.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Kort, der viser mindre Natura 2000-område sydvest for Haslund. Der er flagermus omkring Haslund Kirke (grå cirkler)

Der er en afstand på ca. 1,5 km til nærmeste Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov. Haslund by ligger imellem planområdet og habitatområdet, og der er ingen naturlige sammenhænge med planområdet. Både ud fra afstanden og karakteren af det planlagte, vurderes det planlagte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Bilag IV-arter

Der er bilag IV flagermus i området. Haslund Kirke ligger 600 m fra planområdet. Områdets hegn bruges muligvis som ledelinje for flagermusene og de kan rumme insekter, som er flagermusenes fødegrundlag. Da der ikke forventes fældning af beplantning, der kan være rastested for flagermus, vurderes det, at projektet ikke vil påvirke de forekommende flagermusarters økologiske funktionalitet eller gunstige bevaringsstatus.