Baggrund og formål

Byrådet besluttede på byrådsmødet d. 13. september 2021 at udvikle arealet mellem Blicherskolen og Spentrup Idræts- og Kulturhus til nye almene boliger.

Kommuneplantillægget skal muliggøre etableringen af et tæt-lav boligområde, samt et rekreativt areal i Spentrup by. 

Realisering af de almene boliger kræver ny planlægning, og der vil blive udarbejdet en medfølgende lokalplan.

 

Formål:

Kommuneplantillægget skal sikre, at kommuneplanens rammer for området giver mulighed for byudvikling og sikrer, at der er grønne rekreative områder tilgængelig i byen. 

 

Fordebat:

Der har været afholdt fordebat fra den 25.01.2023 til den 08.02.2023. 
Der indkom i alt 3 ideer/forslag i forbindelse med fordebatten. Et af hørringssvarene omhandler et forslag om at parkeringspladsen, godkendt på byrådsmødet d. 13/09/2021, placeres på den sydlige del af den rekreative ramme. Forvaltningen har afsøgt muligheden, men af hensyn til trafiksikkerheden er det mere hensigtsmæssigt at placere en overkørsel fra Skaldhøjvej til parkeringsarealet fremfor fra Haldvej, da skolens overkørsler i dag genererer en del trafik. Derudover vil placeringen af parkeringspladsen, som forslået i høringssvaret, bryde en grøn forbindelse op til Spentrup Idræts- og Kulturhus til gavn for hele byen. Parkeringspladsen kan placeres i den vestlige del at kommuneplantillæggets område. Det andet høringssvar omhandlede kirkebyggelinjen, som kommuneplanens højdebestemmelse sikrer overholdt. Det tredje og sidste høringssvar udviste en bekymring for støjgener fra den nærliggende Spentrup Idræts- og Kulturhus, som ikke berøres i dette kommuneplantillæg eller medfølgende lokalplanlægning. 

De indkomne høringssvar gav ikke anledning til at ændre planlægningen.