Miljøvurdering

 

Der er foretaget miljøscreening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen er det vurderet, om planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Det er vurderet i screeningen, at dette tillæg alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

  • Der inden for området for kommuneplantillæggets afgrænsning ikke findes udpegninger efter naturbeskyttelseslovens § 3, særlige værdifulde landskaber m.m. Kommuneplantillægget vil ikke medføre væsentlig mere trafik, behov for parkering, røg, støj eller lugt.

  • Området i Kommuneplan 2021 er udlagt til større institutionsbebyggelse med mere støj og trafik end man må kunne forvente fra tillægget ændring til boligformål og rekreativ formål.
  • En stor del af området har mulighed for at omdannes til et rekreativt område friholdt bebyggelse og med plads til biodiversitet.

Dermed vurderer Byrådet, at planen ikke udløser krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.