Redegørelse

Kommuneplantillægget skal sikre, at kommuneplanens rammer giver mulighed for byudvikling og samtidigt med sikrer at der er grønne rekreative områder tilgængelig i byen. 

Området er i kommuneplanen 2021 udlagt til offentlige formål. Byrådets ønske om almene boliger er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, derfor skal der udarbejdes et forslag til tillæg til kommuneplanen. Tillægget til kommuneplanen har til formål at ændre afgrænsningen for rammeområde 4.01.O.2, samt at udlægge 2 nye rammer. Kommuneplantillæggets området inddeles i 3 rammer: Offentlige formål, rekreativ formål og boligformål.

Området er delvist beliggende i landzone og er i dag brakmarker. Med den nye planlægning vil området over de kommende år udvikles til et boligområde med plads til 36 almene rækkehuse. Her udlægges større grønne opholdsarealer i forlængelse af offentligt ejet rekreativt område med plads til biodiversitet, leg og læring. Nærheden til de åbne vider og den lette adgang til byen gør dette område attraktivt for fremtidig byudvikling.

Inden for rammeområdet 4.01.O.2 nye afgræsning, stadig udlagt til offentligt formål, er det muligt at etablere parkeringsarealet godkendt af Byrådet d. 13 september 2021.

 

Kommuneplanrammer

Oversigtskort 1 viser rammeafgræsning før ændring med tillæg 18. Oversigtskort 2 viser rammeafgræsningens og rammeanvendelsens ændringer. 

Kort der viser kommuneplanrammer før ændringerKort der viser kommuneplanrammer efter ændringer

Kommuneplantillægget ændrer områdets anvendelse fra "Offentlige formål såsom børnehave, skole, idrætsanlæg samt offentlige og private servicefunktioner." til også at indeholde en ramme for "Rekreative formål til offentlige fritidsformål, såsom bypark, grønt område og lignende" og en ramme for "tæt-lav boligbebyggelse".

Den overordnede afgræsning for kommuneplantillægget gøres mindre end den i dag udlagte offentlige ramme.

De samlede bestemmelser for rammerne, der vedtages og ændres med planen, kan ses til sidst i tillægget.

Retningslinjer

Kommuneplanområdet er omfattet af følgende retningslinjer: Risiko for skybrudsoversvømmelse og kirkebyggelinje.

Risiko for skybrudsoversvømmelse:
Et mindre område inden for kommuneplantillæggets område er udpeget til at være i risiko for skybrudsoversvømmelse. Dette areals omfang er begrænset og kan håndteres i lokalplanlægningen. Kommuneplantillægget er ikke i strid med retningslinjen.

Kirkebyggelinje:
Inden for lokalplanområdet er der registreret kirkebyggelinje omkring Spentrup kirke. Der gælder efter naturbeskyttelseslovens § 19 en 300 m beskyttelseszone, hvori der ikke uden dispensation må opføres byggeri, der er højere end 8,5 m.

Kommuneplantillægget sikrer, at intet byggeri må være højere end 8,5 m.

Andre hensyn

Landbrugspligt:
Ejendommene med matr. nr. 6a, og ejerlav Spentrup By, Spentrup er omfattet af landbrugspligt og er derfor reguleret af landbrugsloven. Landbrugspligten skal ophæves efter § 6 eller § 7 i landbrugsloven, inden ejendommene kan udstykkes og overgå til den planlagte anvendelse.​

Beskyttelse af grundvandet:
Lokalplanområdet ligger i et område, der er omfattet af grundvandsinteresser.

Hele lokalplanområdet er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser - OSD / indvindingsopland til almene vandværk. Derudover er området udpeget som følsomt indvindingsområde og pesticidsårbart område.

Det er derfor vigtigt, at fremtidige aktiviteter tilrettelægges, så forurening af grundvandsressourcen undgås. Brug af sprøjtemidler og gødning bør undgås.

Hele lokalplanområdet er af staten udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt beliggende i indvindingsoplandet til Spentrup Vandværk. Det primære grundvandsmagasin er dog naturligt godt beskyttet og en anvendelse af arealerne indenfor de planlagte miljøklasser vurderes ikke at udgøre en trussel mod grundvandsinteresserne.

Der er ikke behov for yderligere særlige tiltag af hensyn til grundvandsinteresserne.

Højdebegrænsende plan v. Randers Flyveplads:
Alle projekter som medfører luftfartshindringer på 25 m eller mere skal forelægges for Statens Luftfartsvæsen. Kommuneplantillægget sikrer, at der ikke kan bygges højere end 2 etager tilsvarende 8,5 m.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Natura 2000-områder:
Natura 2000 områder består af EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder. Planområdet ligger ca. 5,3 km fra EU-habitatområde nr. 223 Kastbjerg Ådal .

Der er ingen Ramsar-områder i nærheden.

Det vurderes, at Natura 2000-områderne ikke vil blive påvirket væsentligt på grund af afstanden og karakteren af lokalplanen.

Bilag IV-arter:
Kommunen har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter på eller nær lokaliteten og ved eftersøgning i databaserne Naturbasen og Arter.dk, er der ikke fundet nogle observationer. Da der er tale om henholdsvis et landbrugsareal og en flad græsmark, vurderes de ikke som værende egnede levesteder for bilag IV arter. Det ansøgte vurderes dermed ikke at ville påvirke bilag IV-arter i væsentlig negativ omfang.