Miljøvurdering

Der er foretaget miljøscreening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen er det vurderet, om planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.


Det er vurderet i screeningen, at dette tillæg alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation,
da:

  • Planens område ikke indeholder udpegninger efter naturbeskyttelseslovens § 3, særlige værdifulde landskaber, m.m.
  • Det vurderes at planens ændrede anvendelse stadig giver mulighed for rekreative interesser samt natur- og landskabsoplevelser i området.
  • Planforslagene vil medføre en øget trafik til området, men ikke i et omfang der vil påvirke Fladbrovej af væsentlig karakter.

Dermed vurderer Byrådet, at planen ikke udløser krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.


Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.