Redegørelse

Tillæg 2 er udarbejdet på baggrund af Lokalplan 725 - Erhvervsbebyggelse ved Fladbrovej, Hornbæk, som udarbejdes sideløbende med tillægget. 

Området er i Kommuneplan 2021 omfattet af rammeområde 1.05.E.4 til Erhvervsområde og 1.05.R.5 til Rekreation/Fritidsformål.

Tillæg 2 til Kommuneplan 2021, består af en geografisk ændring af de to eksisterende rammer. To tilsvarende arealer ombyttes og erstatter hinanden, således at erhvervsrammen flyttes ned til Fladbrovej og den rekreative ramme flyttes op nordligt i sammenhæng med det nuværende skovområde. Rammebestemmelserne for 1.05.E.4 og 1.05.R.5 forbliver de samme. 

De samlede bestemmelser for rammer, der vedtages og aflyses med planen, kan ses til sidst i tillægget.

Fordebat:

Der har været afholdt fordebat fra d. 23.02.2021 til den 09.03.2021.
Der er indkommet i alt 14 ideer/forslag i forbindelse med fordebatten.

Svarene har ikke medført ændringer til kommuneplantillægget.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Der er en afstand på ca. 5 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk. Både ud fra afstanden og karakteren af det planlagte, vurderes det ikke at påvirke arter eller naturtyper i Natura2000-området.

Der er ikke fundet bilag IV-arter nær lokalplanområdet, og arealet vurderes ikke at have karakter af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Der vurderes derfor ikke at være en væsentlig påvirkning af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.