Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslagene efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Ifølge loven skal et planforslag miljøvurderes, hvis det vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, fx i forhold til menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

Afgørelse vedr. miljøvurdering
Randers Kommune vurderer, at planforslagene ikke danner grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På denne baggrund er det Randers Kommunes samlede vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslagene.

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.

Begrundelse for afgørelse
Planforslagene muliggør udstykning og byggeri af tæt-lav etagebebyggelse med tilhørende veje, stier og fællesarealer. I områdets sydlige del gives mulighed for etablering af regnvandsbassin.
Til grund for afgørelsen er lagt følgende:

  • Planforslagene muliggør byggeri i to etager og skal med bestemmelser sikre, at bebyggelsesstrukturen er tilpasset områdets eksisterende nabobebyggelse.
  • Planforslagene indeholder bestemmelser, som skal beskytte boliger mod trafik- og virksomhedsstøj
  • Planforslagene omfatter et mindre område på lokalt plan og omfatter ikke projekter, der er nævnt i lovens bilag 3 og 4.
  • Det vurderes, at den visuelle påvirkning af projektet ikke vil ændre væsentligt ved helhedsoplevelsen af kystlandskabet.
  • Planforslagene vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning i forhold til afgørelse vedr. miljøvurdering
Randers Kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering har været offentliggjort samtidig med planforslagene.