Redegørelse

Muligheden for at kunne opføre etageboligbebyggelse er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2021, da rammebestemmelserne for boliganvendelse lyder på åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse.
Der er derfor udarbejdet Tillæg 3 til Kommuneplan 2021. Med kommuneplantillægget tilføjes anvendelsen som etageboliger til det eksisterende rammeområde 1.04.BE.8. Der tilføjes en maks. bebyggelsesprocent på 50 for den specifikke anvendelse "Etageboligbebyggelse" samt et maks. etageantal på 2. Bygningshøjden ændres ikke fra de nuværende 10 meter.

En del af området er udpeget som areal i risiko for oversvømmelse fra nedbør ved skybrud. Anvendelsen giver ikke udfordringer i forhold til risikoudpegningen, som skal håndteres ved konkret planlægning af området.

Det tilføjes maks. bebyggelsesprocent på 40 gældende for specifik anvendelse 3: "Tæt-lav boligbebyggelse". Tilføjelsen sker som en teknisk fejl, som rettes op på for eksisterende ramme.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Natura 2000-områder
Der er en afstand på ca. 3,5 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov.

Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Bilag IV-arter
Kommunen har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter nær lokaliteten og ved eftersøgning i databaserne fugleognatur og Arter.dk er der ikke fundet nogle observationer. Det ansøgte vurderes ikke at have en sådan karakter, at det kan påvirke eventuelle bilag IV-arters yngle- og rasteområder.

Det vurderes desuden, at de særligt beskyttede arter i henhold til Habitat-direktivets bilag IV ikke vil blive påvirket.