Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område ca. 0,5 km syd for Ølst. Planområdet ligger i det åbne land.


Baggrunden for Tillæg 4 til Kommuneplan 2021, er et ønske om at udvikle en eksisterende virksomhed i området. Området har siden 1960 været anvendt til råstofindvinding af plastik ler og til lecaværk. Lecaværket indstillede produktionen i 2011, men der graves fortsat råstoffer. Området anvendes i dag til ressourcecenter (affaldshåndtering og genanvendelse) til modtagelse og behandling af bygge- og anlægsaffald, restprodukter og jord. Desuden er der også salg og udlevring af grusmaterialer.

De eksisterende bygninger er løbende udbygget i forbindelse med lecaværket, hvor der er meddelt bl.a. landzonetilladelse til bygninger og bygningsændringer.

Området ligger udenfor kommuneplanens rammer. Udvikling af virksomheder forudsætter ny planlægning. Derfor udlægges to nye rammer for området. Ramme nr. 3.00.E.1(T4)  udlægger området til erhvervsformål i form af tung industri, deponering og råstofområde med mulighed byggeri op til 20 m og med en bebyggelsesprocent på 15 %.

Ramme nr. 3.00.E.2(T4) udlægger området til erhvervsformål i form af råstofindvinding og deponering. Der må ikke opføres bebyggelse indenfor området. Efter endt råstofgravning, skal området reetableres som natur.

Tillæg nr. 4 ændrer også på udpegning af lavbundsareal, grønt Danmarkskort og potentiel natur. De tre udpegninger reduceres, så udpegningerne udgår af ramme nr. 3.00.E.1 (T4).