Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslaget efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Ifølge loven skal et planforslag miljøvurderes, hvis det vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, fx i forhold til menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.


Afgørelse vedr. miljøvurdering
Randers Kommune har gennemført en screening af planforslaget. Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor omfattet af kravet om miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport.

Begrundelsen er, at anlægget vil kunne påvirke landskabet og åbeskyttelseslinjen ved Alling å. Afgørelsen om miljøvurdering betyder, at der er udarbejdet et afgrænsningsnotat. Det har været i høring hos Stiftsøvrigheden, Favrskov Kommune, Region Midtjylland, Miljøstyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen.
Der er udarbejdet en miljørapport med belysning af emnerne:
• Landskab
• Åbeskyttelseslinje og
• Menneskers sundhed i form af belysning i området.

Miljørapportet er i høring sammen med lokalplanen og er offentlig tilgængelig.

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.