Redegørelse

 

 

Planområdet ligger udenfor kommuneplanens rammer. Udvidelsen af virksomhedens bygningsmasse er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da området ikke er rammelagt og i strid med 3 retningslinjer for henholdsvis grønt danmarkskort, lavbundsareal og potentiel naturområde. Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 udlægger 2 nye rammer og reducere udpegningerne til grønt danmarkskort, lavbundsareal og potentiel naturområde.

Kommuneplanrammer

Rammeområde 3.00.E.1 (T4) udlægger området til erhvervsformål med tung industri, råstofindvinding og deponering. Rammen fastlægger bygningshøjden til maks. 20 m. Undtaget for bygningshøjden er dog skorstene. Rammen fastlægger bebyggelsesprocenten til 15 % for området som helhed. Miljøklasserne er fra 5-7. Områdets fremtidige zonestatus er landzone. Geologiske profiler med særlig geologisk interesse skal bevares.

Rammeområde 3.00.E.2 (T4) udlægger området til erhvervsformål med råstofindvinding og naturområde. Der må ikke opføres bebyggelse indenfor området. Området fremtidige zonestatus er landzone. Efter endt råstofgravning skal området efterbehandles og overgå til naturområde. Geologiske profiler med særlig geologisk interesse skal bevares.

Retningslinjer

Lavbundsareal

En del af rammeområde 3.00.E.1 (T4) ligger delvis indenfor en udpegning til lavbundsareal. Udpegningen af lavbundsareal udgår af udpegningen indenfor rammeområde 3.00.E.1 (T4).

En del af rammeområde 3.00.E.2 (T4) ligger også indenfor udpegning til lavbundsareal. Udpegningen ændres ikke, da kommuneplantillægget ikke giver mulighed for byggeri. Kommuneplantillægget er derfor i overensstemmelse med retningslinjen for lavbundsarealer indenfor ramme 3.00.E.2 (T4).

Krydsskravering viser reducering af udpegning til lavbundsareal.

Grønt Danmarkskort

En del af rammeområde 3.00.E.1 (T4) ligger delvis indenfor en udpegning til grønt Danmarkskort. Udpegningen af grønt danmarkskort udgår af udpegningen indenfor rammeområde 3.00.E.1 (T4).

En del af rammeområde 3.00.E.2 (T4) ligger også indenfor udpegning til grønt danmarkskort. Udpegningen ændres ikke, da kommuneplantillægget ikke giver mulighed for byggeri. Rammen fastlægger at området skal anvendes til naturområde efter endt råstofgravning og reetablering. Kommuneplantillægget er derfor i overensstemmelse retningslinjen for grønt danmarkskort indenfor ramme 3.00.E.2 (T4).

Krydsskravering viser reducering af udpegning til grønt danmarkskort.

Potentielt naturområde

En del af rammeområde 3.00.E.1 (T4) ligger delvis indenfor en udpegning til potentielt naturområde. Udpegningen af potentielt naturområde udgår af udpegningen indenfor rammeområde 3.00.E.1 (T4).

En del af rammeområde 3.00.E.2 (T4) ligger også indenfor udpegning til potentielt naturområde. Udpegningen ændres ikke, da kommuneplantillægget ikke giver mulighed for byggeri. Rammen fastlægger, at området skal anvendes til naturområde efter endt råstofgravning og reetablering. Kommuneplantillægget er derfor i overensstemmelse retningslinjen for potentielt naturområde indenfor ramme 3.00.E.2 (T4).

Krydsskravering viser reducering af udpegning til potentielt naturområder.

Økologisk forbindelse

En del af rammeområde 3.00.E.2 (T4) ligger også indenfor udpegning til økologisk forbindelse. Her ændres udpegningen ikke, da kommuneplantillægget ikke giver mulighed for byggeri. Rammen fastlægger, at området skal anvendes til naturområde efter endt råstofgravning og reetablering. Kommuneplantillægget er derfor i overensstemmelse med retningslinjen for økologisk forbindelse.

Grøn struktur

En del af planområdet ligger indenfor grønstruktur. Det er tanken, at de dele af planområdet, som er omfattet af grønstruktur på sigt skal være naturområde.

Særlige geologiske interesser

Hele planområdet ligger inden for en udpegning til særlige geologiske interesser. Rammerne fastlægger, at geologisk interessante blottede profiler skal bevares.

Særlig landskabelig interesse

Hele planområdet ligger indenfor område til landskabelig interesse. Det vurderes at der er en særlige planlægningsmæssig begrundelse for planlægning til erhvervsområde med affaldshåndtering, deponering og råstofindvinding.

Den særlige planlægningsmæssige begrundelse er:

- der findes et tykt lerlag, som beskytter grundvandet fra nedsivende overfladevand
- den gamle råstofgrav giver mulighed for håndtering af store jordmængder,
- mulighed for udnyttelse af eksisterende bygninger fra råstofvirksomheden
- forholdsvis stor afstand til naboer og
- gode tilkørselsforhold inklusiv nærhed til Ny Randers Havn.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Natura 2000-områder
Der er en afstand på ca. 3,7 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov.
Både ud fra afstanden og karakteren af planens vurderes den hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.
Det lægges bl.a. vægt på, at planområdet i dag også anvendes til råstofgrav og erhverv.

Bilag IV-arter

Øst for udpegningen af planområdet løber vandløbet Alling Å, hvor der potentielt kan forekomme odder. Langs alle kommunens større åer, søer og vådområder kan der potentielt forekomme odder, men der er ingen konkrete registreringer af odder i nærheden af planområdet. Kommunen har kendskab til forekomst af stor vandsalamander ca. 200 meter nordvest for planområdet.

Der er ikke kendskab til forekomst af øvrige bilag IV-arter i nærheden af eller indenfor planområdet. Og ved eftersøgning i databaserne Naturbasen og Arter.dk er der ikke fundet nogle observationer. Naturbasen er benyttet i henhold til licens A34/2016.

Planområdet er placeret inden for et område, der i forvejen benyttes til erhverv og råstofindvinding og er placeret uden for de §3-beskyttede områder. Planen vurderes derfor ikke at have en sådan karakter, at det kan påvirke bilag IV-arternes yngle- og rasteområder negativt.

Fordebat:

Der har været afholdt fordebat fra d. 14.06.2021 til den 9.07.2021. 
Der er indkommet i alt 2 ideer/forslag i forbindelse med fordebatten. Hvor den ene bemærkning giver udtryk for et ønske om, at der ikke skal ske yderligere bebyggelse, men områdets rekreative og naturmæssige potentiale i stedet skal udvikles. Den bemærkning gør opmærksom at Randers Kommune skal forholde sig til Bilag IV arter.