Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 5.01.O.1 til offentlige formål ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Den maksimale bebyggelsesprocent på 25 for den enkelte ejendom, ændres til at gælde for området som helhed.

 

Rammeområde 5.01.R.4 til rekreative formål ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Der ændres ikke i rammebestemmelserne for rammeområdet.

Der tilføjes notat:

I området kan der placeres tekniske anlæg som forsinkelsesbassin for regnvand, lysmaster mv., som er forenelige med de rekreative interesser.

Det område, som omfattes af ramme nr. 5.01.R.4 er jf. kommuneplanens retningslinjer udpeget til fremtidig byvækst. Denne udpegning udgår af kommuneplanen da området rammebelægges.