Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslaget i henhold til Miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10. maj 2017).

Ifølge Miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. I screeningen er det derfor vurderet, om planforslaget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, på en række forhold som er defineret i Miljøvurderingsloven, herunder forhold som menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

Det er vurderet i screeningen, at planforslaget alene vil medføre mindre indvirkning i forhold til den gældende situation, da:

  • Planforslagene giver begrænsede udvidelsesmuligheder af et eksisterende offentligt område til rekreative fritids- og kulturfunktioner, som ikke vil medføre væsentlige indvirkninger på miljøet i forhold til landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv.
  • Planforslagene skaber muligheder for rekreative formål til gavn for menneskers sundhed, og socialt med muligheder for at indgå i foreningsliv mv.
  • Trafikken til området med boldbaner øges en smule men i forhold til det samlede trafikbillede omkring skolen og hallen vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig.

På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det vurderes, at planforslaget alene for nogle få forhold vil medføre indvirkning i forhold til den gældende situation.

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering.

Byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering har været offentliggjort samtidig med kommuneplantillægget.