Redegørelse

Tillæg 5 er udarbejdet på baggrund af Lokalplan 726 for Kraftcenter Korshøj i Harridslev. Planlægningen skal muliggøre en udvidelse af eksisterende idrætsanlæg i form af nye boldbaner og aktivitetsplads. Planlægningen omfatter området øst for Korshøjskolen og hallen, samt arealer til nye boldbaneanlæg mv.

Området er i Kommuneplan 2021 omfattet af rammeområde 5.01.O.1 til offentlige formål og rammeområde 5.01.R.4 til Rekreation/Fritidsformål. 

Kommuneplan 2021 er i høring frem til 24. marts 2021. Hvis tillægget vedtages inden kommuneplan 2021, indarbejdes tillægget som en del af den endelige kommuneplan 2021. Hvis forslaget vedtages efter Kommuneplan 2021 vedtages dette kommuneplantillæg som et tillæg til kommuneplan 2021.

Fordebat:

Der har været afholdt fordebat fra d. 09.02.2021 til den 23.02.2021. 
Der er ikke indkommet ideer/forslag i forbindelse med fordebatten.

Kommuneplan 2021

Dette tillæg blev godkendt som forslag til Tillæg 64 til Kommuneplan 2017. Kommuneplan 2021 er i mellemtiden blevet vedtaget. Derfor vedtages dette planforslag som Tillæg 5 til Kommuneplan 2021. Tillægget omdøbes derfor fra "Tillæg 64 til kommuneplan 2017" til "Tillæg 5 til Kommuneplan 2021".

Når forslag til Tillæg 64 (Kommuneplan 2017) bliver overført til forslag til Tillæg 5 (Kommuneplan 2021) bringes planlægningen hermed i overensstemmelse med Kommuneplan 2021.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Natura 2000 områder består af EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder.
Planområdet ligger cirka 4,8 km fra nærmeste Natura 2000 område og karakteren af det planlagte giver ikke anledning til påvirkning af Natura 2000-områdets naturtyper og arter.

Der er ikke registreret Ramsar-områder eller bilag IV-arter i nærheden.

Grundvand

Hele området ligger i indvindingsopland til både Albæk Vandværk og Østrup Skov Vandværk. Hele arealet for lokalplansområdet er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området er ikke kortlagt til at være nitratfølsomt indsatsområde (IO).
På grund af drikkevandsinteresserne i området skal der tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med håndtering af overfladevand. Vejvand samt vand fra p-pladser og industripladser må ikke kunne nedsive til grundvandet. Regnvandsbassiner skal etableres med tæt/impermeabel bund.

Det er derfor vigtigt, at fremtidige aktiviteter tilrettelægges, så forurening af grundvandsressourcen undgås. Brug af sprøjtemidler og gødning bør undgås.

Lokalplan 726 fastlægger bestemmelser om, at vej- og parkeringsarealer skal etableres med impermeabel belægning, og regn- og overfladevand skal ledes til regnvandskloak.

Særligt værdifuldt landskab

Området er omfattet af kommuneplanens udpegning til særlig værdifuld landskab, men er præget af bygninger mod syd og landbrugsbygninger rundt i landskabet. Der er derfor ikke tale om et uforstyrret landskab. En del af lokalplanens område er allerede udlagt med kommuneplanens rammer med muligheder for bygninger til områdets anvendelse som rekreativt område.
Det vurderes ikke at områdets landskabelige værdier forstyrres væsentligt, da området udlægges til rekreative formål med begrænset mængde bebyggelse og grænser desuden op til eksisterende bebygget område.

Skovrejsning

Der fældes ikke skov i området. Størstedelen af området er udlagt i kommuneplanens rammer til rekreative formål med mulighed for mindre byginger. Udvidelsen ligger i område udpeget til fremtidig byvækst, der i stedet udtages med dette kommuneplantillæg.