Baggrund og formål

Baggrund

Randers Havn ønsker at flytte udlægget til en ny administrationsbygning fra en placering ved kajkanten til en ny placering inde på land ved den sydlige indkørsel til havnen. Det ønskes også at øge bygningens højde fra 20 til 21 meter.

I den forbindelse ønsker Vandmiljø Randers kontorfællesskab med havnen. Vandmiljø Randers ønsker at flytte sin administration til det nye område for at komme tættere på selskabets centralrenseanlæg. De to selskaber får til huse i samme bygning og opnår dermed stordriftsfordele på det administrative område. Ud over den fælles domicilbygning ønsker Randers Havn mulighed for at opføre yderligere kontorbyggeri, hvor andre firmaer kan leje sig ind og gøre brug af den synergieffekt, der er ved fælles udnyttelse af diverse faciliteter, kantine m.m.

Formål

Kommuneplantillægget skal sikre, at det bliver muligt at flytte udlægget til en ny administrationsbygning for Randers Havn til en anden placering end hidtil, samt at øge den tilladte bygningshøjde fra 20 til 21 meter. Bygningen ønskes opført med en placering ved den sydlige indkørsel til havnen. Kommuneplantillægget skal endvidere muliggøre opførelse af kontorbyggeri til andre erhverv end havneerhverv, ligesom miljøklasserne ændres på en del af havnens areal, således miljøkonflikter med kontorbyggeri og nærtliggende boligområder undgås. 

Formålet med kommuneplantillægget er endvidere at udtage mindre områder af kommuneplanens udpegning af "områder af særlig landskabelig interesse" og "område med geologisk interesse".

Fordebat

Der har været afholdt foroffentlighedsdebat jf. planlovens § 23c. Der indkom 3 høringssvar i forbindelse med fordebatten. Høringssvarene drejede sig om trafik, forløbet af adgangsvejen til havnen samt ønske om bevaring af strandengene. Høringssvarene gav ikke anledning til ændringer af kommuneplantillægget.