Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslaget efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Ifølge loven skal et planforslag miljøvurderes, hvis det vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, fx i forhold til menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

Afgørelse vedr. miljøvurdering

Randers Kommune vurderer, at planforslaget ikke danner grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Visualiseringen af planen viser, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på kystlandskabet.

På denne baggrund er det Randers Kommunes samlede vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget.
Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.

Begrundelse for afgørelse

Planforslaget giver samme mulighed for byggeri til havneformål som den tidligere lokalplan. Det nye byggeri til kontorformål vurderes ikke at skulle miljøvurderes, da det er af samme omfang som det byggeri, der var muligt i den tidligere planlægning og det er placeret i nærheden af andet byggeri.

Indenfor planens område findes der ikke væsentlige udpegninger efter naturbeskyttelsesloven eller planloven. Planforslaget vil ikke medføre væsentlig mere trafik eller behov for parkering. Planforslaget muliggør byggeri af virksomheder i en høj miljøklasse, men der er taget højde for dette, bl.a. fordi der er sørget for den nødvendige buffer på 500 m fra miljøklasse 7. Det må forventes, at havnevirksomheder medfører røg, støj, lugt osv. Dette vil der blive taget hånd om i virksomhedernes miljøtilladelser. Der er ikke boligområder i planens nærhed.