Redegørelse

Eksisterende forhold i Kommuneplan 2021

Tillæggets geografiske område omfatter to eksisterende rammeområder, 1.02.E.11 - Randers Havn ved kaj og 1.03.E.3 - Kristrup Engvej.

Ramme 1.02.E.11 udlægger området til erhvervsområde, havneerhvervsområde. Laveste tilladte miljøklasse 4 og højeste tilladte miljøklasse 6. Bebyggelse må opføres i maks. 13 meters højde, og der må opføres en administrationsbygning til havnens drift med en højde på 20 meter og et bebygget areal på 200 m2.

Ramme 1.03.E.3 udlægger området til erhvervsområde i form af let industri og håndværk samt transport- og logistikvirksomheder. Laveste tilladte miljøklasse 2 og højeste tilladte miljøklasse 4. Bebyggelse må opføres i maks. 13 meters højde.

Kort over eksisterende forhold. Kortet er zoomet ind på det område, hvor der med tillægget sker ændringer. Der sker ingen geografiske ændringer i rammer uden for ovenstående kortudsnit.

Området er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen: Naturområder, Grønt Danmarkskort, Område med særlige landskabelige interesser, Områder med geologisk interesse, Kystnærhedszonen, Lavbundsarealer, Naturpark Randers Fjord, Planlagte veje, Skovrejsning uønsket, Støjbelastede arealer, Område til produktionserhverv med tilhørende konsekvensområde, samt Konsekvenszone og Planlægningszone omkring virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Naturområder og Grønt Danmarkskort

En del af planområdet er udpeget som Naturområde og Grønt Danmarkskort i Kommuneplan 2021. Udpegningen i kommuneplanen består af naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Siden udarbejdelsen af Kommuneplan 2021 er en del  §3-registreringer blevet ændret, således at et areal langs Kristrup Engvej ikke længere er udpeget som § 3-område. Kommuneplanens udpegning af naturområde på dette sted er derfor ikke længere relevant og udtages i forbindelse med en fremtidig kommuneplanrevision.

For resten af naturområderne gælder det, at rammerne på de pågældende steder ikke ændres geografisk i forhold til rammerne i den gældende Kommuneplan 2021. Ligeledes ændres rammebestemmelserne ikke væsentligt, idet de maksimale miljøklasser ikke ændres.

Område med særlige landskabelige interesser

Et mindre område indenfor ramme 1.02.E.11 er udpeget som område med særlige landskabelige interesser. Dette område er beliggende, hvor der planlægges for udgravning til nyt havnebassin. Området skal derfor udtages af udpegningen. 

Randers Kommune vurderer, at dette er foreneligt med de nationale interesser da

  1. området er det eneste mulige til etablering et nyt havnebassin
  2. området er af begrænset landskabelig betydning
  3. området er allerede udlagt som byzone via tidligere planlægning

Områder med geologisk interesse

Området hvor spulefeltet er beliggende er udpeget som område med geologisk interesse. En mindre del af dette område vil ligeledes blive udgravet til havnebassin, og det resterende areal er i både den gamle og den nye lokalplanen udlagt til spulefelt. Arealet er i anvendelse som spulefelt. Det berørte område skal derfor udtages af udpegningen.

Randers Kommune vurderer, at dette er foreneligt med de nationale interesser da

  1. området er det eneste mulige til etablering et nyt havnebassin og vådområde/afvandingsbassin
  2. området er en del af et større udpeget område langs hele Randers Fjord, og der er tale om et mindre område i den samlede udpegning og ændringen er derfor uden væsentlig betydning
  3. området er allerede udlagt som byzone via tidligere planlægning

Kortet ovenfor viser kommuneplanens udpegninger af landskabelige og geologiske interesser indenfor planområdet. Udpegningerne indenfor planområdet udtages af kommuneplanen.

Produktionserhverv

En del af området er udpeget til produktionserhverv (Randers Havn) samt konsekvensområde omkring produktionserhverv i Kommuneplan 2021. Udpegningerne ændres ikke med tillægget. Ved planlægning indenfor udpegningerne skal der være særligt fokus på at sikre havnens fremtidige drifts- og udviklingsmuligheder. Randers Kommune har inddraget Randers Havn i udarbejdelsen af tillægget med henblik på at sikre dette.

Kystnærhedszonen

Området ligger indenfor den kystnære byzone. Området er allerede lokalplanlagt og udlagt til havneformål. Der inddrages dermed ikke nye arealer indenfor kystnærhedszonen. Lokalplaner i området skal redegøre for, hvorledes ny bebyggelse i planen påvirker kysten.

Lavbundsarealer

En del af planområdet er udpeget som lavbundsareal. Arealerne er lokalplanlagt, og tillægget ændrer ikke på mulighederne for at byudvikle i lavbundsarealerne.

Planlagte veje

En planlagt vej i Kommuneplan 2021 går igennem planområdet. Tillægget tager hensyn til denne vejreservation, bl.a. i den geografiske afgrænsning af rammerne.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Virksomheden Yara A/S, som ligger lige nord for planområdet, er kategoriseret som en risikovirksomhed og afkaster derfor en konsekvenszone og planlægningszone. Tillægget ændrer ikke på mulighederne for at byudvikle indenfor konsekvens- og planlægningszonen. Lokalplaner indenfor planlægningszonen skal tage hensyn til risikoen for større uheld.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Der er en afstand på ca. 3 kilometer til nærmeste Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Både ud fra afstanden og karakteren af det planlagte, vurderes det ikke at påvirke arter eller naturtyper i Natura 2000-området. Udgravningen til ny kaj og potentielle påvirkninger af det nedstrøms beliggende N2000 område er behandlet i VVM redegørelsen for NY Randers havn.

Planområdet består udelukkende af tidligere pumpelaugs arealer, som er påkørt sand og jord for at forbelaste jorden til en endelig kote på 3,0 m.o.h.  Der er ingen beplantninger af væsentlig udstrækning, ingen træer eller lignende.

Der er ikke registreret bilag IV-arter indenfor planområdet eller i dets nærhed. Det vurderes derfor, at området ikke benyttes som yngle- eller rasteområde for plante- eller dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, og at planen ikke har indflydelse på bilag IV-arter.

Fra tillæg til Kommuneplan 2017 til tillæg til Kommuneplan 2021

Dette tillæg blev godkendt politisk som Forslag til Tillæg 51 til Kommuneplan 2017. Kommuneplan 2021 er i mellemtiden blevet vedtaget. Derfor vedtages dette planforslag endeligt som Tillæg 6 til Kommuneplan 2021. Tillægget omdøbes derfor fra "Tillæg 51 til Kommuneplan 2017" til "Tillæg 6 til Kommuneplan 2021".

Når Forslag til Tillæg 51 til Kommuneplan 2017 bliver overført til Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2021, bringes planlægningen i overensstemmelse med Kommuneplan 2021. Det indebærer blandt andet, at ramme 1.03.L.2, som tidligere var en del af tillægget, ikke længere ændres, da den er ændret geografisk og ikke længere er indenfor afgrænsningen af den nye ramme til kontorerhverv.