Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 1.03.E.1 til erhvervsformål ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Områdets anvendelse: Erhvervsområde. Kontor- og serviceerhverv, let industri og håndværk, tekniske anlæg, samt butikker med særligt pladskrævende varer.

Bygningshøjde, maks.: 13m

Bebyggelsesprocent, maks.: 100%

Bebyggelsesprocenten gælder for: Den enkelte ejendom

Bebygget areal, maks.: 50 % af grundarealet

Specifik anvendelse 1: Erhvervsområde

Specifik anvendelse 2: Kontor- og serviceerhverv

Specifik anvendelse 3: Let industri og håndværk

Specifik anvendelse 4: Teknisk anlæg

Laveste tilladte miljøklasse: Miljøklasse 2

Højeste tilladte miljøklasse: Miljøklasse 4

Fremtidig zonestatus: Byzone og landzone

Miljøforhold: Området indeholder drikkevandsinteresser, og byudvikling kan kun ske på særlige vilkår.

Øvrige notater: Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik, der forhandler pladskrævende varegrupper, må ikke overstige 3.000 m2, dog en butik op til 10.000 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i område 1.03.E.1 og 1.03.E.2: 20.000 m2.

Rammen kaldes herefter for 1.03.E.1 (T7).

 

Rammeområde 1.03.R.4 til rekreative formål ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Specifik anvendelse 2: Stianlæg

Rammen kaldes herefter for 1.03.R.4 (T7).

 

Rammeområde 1.03.R.2 til rekreative formål ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Rammen kaldes herefter for 1.03.R.2 (T7).

 

Rammeområde 1.03.T.4 til tekniske formål ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Rammen kaldes herefter for 1.03.T.4 (T7).