Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslaget i henhold til Miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10. maj 2017).

Ifølge Miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. I screeningen er det derfor vurderet, om planforslaget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, på en række forhold som er defineret i Miljøvurderingsloven, herunder forhold som menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

Det er vurderet i screeningen, at planforslaget ikke vil medføre nogen væsentlig indvirkning i forhold til den gældende situation, da:

  • planlægningen har ingen væsentlig indvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt eller internationalt plan,
  • realisering af planens byggemuligheder er omfattet af anlægsaktiviteter efter lovens bilag 2 (10e, Infrastrukturprojekter), dog vurderes anlægsprojektet at fastlægge anvendelsen af et mindre område på lokalt plan (jvf. § 8, stk. 2, nr. 1) og hermed vurderes anlægsaktiviteten ikke at skulle medføre en miljøvurdering,
  • planlægningen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, der ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og
  • berørte myndigheder har ingen indvendinger til planlægningen.

På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det vurderes, at planforslagene alene omhandler forhold, der vil kunne medføre nogen indvirkning i forhold til den gældende situation.

Dermed udløser planen ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering.

Byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med kommuneplantillægget. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.