Redegørelse

De nye vejanlæg har en udstrækning, som krydser flere rammeområder og det er derfor hensigtsmæssigt at indoptage de fremtidige vejanlæg i ét rammeområde, og derfor justeres rammeafgrænsningen på rammeområde 1.03.E.1 (’Brødstedlundvej’) sådan at området kan rumme de fremtidige vejanlæg. Tilgrænsende rammeområder 1.03.R.4 (’Kolonihaver’), 1.03.R.2 (’Ørneborgvej’) og 1.03.T.4 (’Kontrolleret Losseplads Ørneborgvej’) får ligeledes justeret rammeafgrænsningen.

De justerede rammeområder ligger i den centrale del af Randers og afgrænses mod syd af Grenåvej, mod vest af eksisterende erhvervsområde (Rammeområde 1.03.E.2), mod nord af Kristrup Engvej og mod øst af rammeområder til rekreative og naturformål.

De samlede bestemmelser for rammer, der vedtages eller aflyses med planen, kan ses til sidst i tillægget.

Kommuneplan 2021

Dette tillæg blev godkendt som forslag til Tillæg 60 til Kommuneplan 2017. Kommuneplan 2021 er i mellemtiden blevet vedtaget. Derfor vedtages dette planforslag som Tillæg 7 til Kommuneplan 2021. Tillægget omdøbes derfor fra "Tillæg 60 til kommuneplan 2017" til "Tillæg 7 til Kommuneplan 2021".

Når forslag til Tillæg 60 (Kommuneplan 2017) bliver overført til forslag til Tillæg 7 (Kommuneplan 2021) bringes planlægningen hermed i overensstemmelse med Kommuneplan 2021.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Kommunen har ikke kendskab til forekomst af fredede eller rødlistede arter i rammeområdet, og området har ikke karakter af at være et særligt levested.

Der er ingen naturbeskyttelsesinteresser (Natura 2000 og bilag IV-arter) i rammeområdet, og derfor vurderes dette tema ikke at være relevant. Flagermus kan dog overvintre i ældre og forladte bygninger som ikke er helt tætte.

Skulle der mod forventning findes flagermus eller spor af flagermus i bygningen skal de udsluses på den korrekte måde. Man kan kontakte vildtforvalteren i Naturstyrelsen Kronjylland for vejledning.