Miljøvurdering

Der er foretaget miljøscreening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen er det vurderet, om planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. Ifølge loven skal planer, der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Det er vurderet i screeningen, at dette tillæg alene vil medføre mindre ændringer i forhold til den gældende situation:

  • Der er tale om en eksisterende virksomhed, som får mulighed for mindre udvidelse af produktionsfaciliteter.

  • Planforslaget giver rammerne for lokalplanen, som giver mulighed for 15 overnatningsenheder. Det vurderes, at enhederne med lokalplanen kan tilpasses naturinteresserne i området.

  • Det vurderes, at aktiviteterne indenfor tillæggets rammer ikke giver væsentlig øget trafik på Havermose

Dermed vurderer Byrådet, at planforslaget ikke udløser krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.