Redegørelse

Planområdet ligger udenfor kommuneplanens rammer. Udvidelsen af virksomhedens bygninger og anvendelse er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da området ikke er rammelagt.

Kommuneplanrammer

Rammeområde 4.00.BE.1 (T8) udlægger området til blandet bolig og erhvervsformål indenfor miljøklasse 1-3. Rammen fastlægger bygningshøjden til maks. 12 m. Rammen fastlægger bebyggelsesprocenten til 10 % for området som helhed. Områdets fremtidige zonestatus er landzone.

Rammeområde 4.00.R.6 (T8) udlægger området til rekreativt område / naturområde. Der må ikke opføres bebyggelse indenfor området, men der kan opstilles maks. 4 glampingtelte i perioden 1. april til 1. oktober. Områdets fremtidige zonestatus er landzone.

Retningslinjer

Detailhandel

Produktionsvirksomheder har mulighed for at etablere butikker med salg af produkter produceret af virksomheden selv. Den enkelte butik må have en størrelse på op til 350 m² bruttoetageareal.

Rammeområde 4.00.BE.1(T8) giver mulighed for at der kan ske salg af primært egne produkter. Butiksstørrelsen er fastsat til maks. 200 m2, og er er derfor ikke i strid med kommuneplanens retningslinje.

Skybrud

En del af ramme 4.00.BE.1(T8) og 4.00.R.6 (T8) er omfattet af kortlægningen for skybrud og oversvømmelsesrisiko. Jævnfør retningslinjen bør områderne som udgangspunkt friholdes for anlæg, indenfor de udpegninger, som er i fare for oversvømmelse. I ramme 4.00.BE.1(T8) gives der med planen mulighed for at områderne med risiko for oversvømmelse kan anvendes til aktiviteter af mere midlertidig karakter, såsom primitive overnatningsmuligheder, uderestaurant, eventtelt mv. Det vurderes ikke, at aktiviteterne medfører øgede oversvømmelsesrisici andet steds, ligesom enhederne forventes placeret på en måde, så anlæggene ikke tager skade. Fx placeres overnatningsenheder/ glampingtelte opsat på platforme.

Indenfor ramme 4.00.R.6 (T8) er der kun mulighed for placering af fire glampingtelte. Teltene er hævet på platforme, og er af midlertidig karakter.

Det vurderes samlet set, at aktiviteterne ikke er i strid med retningslinjerne for skybrud.

Skovrejsning ønsket

Kommuneplantillægget er omfattet af retningslinje for skovrejsning ønsket. Udpegning af skovrejsningsområder er retningsgivende for, hvor det ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning er mest hensigtsmæssigt at placere nye skove. Udpegningen af skovrejsningsområderne er ikke i sig selv en hindring for anden arealanvendelse.

Udpegningen til skovrejsning omfatter store dele af 4.00.BE.1 (T8) og 4.00.R.6 (T8).

Det er vurderet, at kommuneplantillægget ikke er til hinder for skovrejsning indenfor de dele af området, som realistisk kan beplantes med skov. Kommuneplantillægget er derfor ikke i strid med retningslinjen for skovrejsning.

Naturområder

Retningslinjen for naturområder omfatter udpegning af eksisterende natur, som efter naturbeskyttelseslovens § 3 er beskyttet mod ændringer af tilstanden på arealerne.

Da der indenfor ramme 4.00.R.6(T8) er beskyttede moser er der også udpeget natur i kommuneplanen. Rammen sikrer derfor, at der ikke kan opføres bebyggelse indenfor området, men udelukkende fire glampingtelte som midlertidige aktiviteter. Kommuneplantillægget er derfor ikke i strid med retningslinjen for natur.

Potentielle naturområder

En del af ramme 4.00.BE.1(T8) og ramme 4.00.R.6(T8) er omfattet af retningslinjen for potentiel natur. Jævnfør kommuneplanen skal dyrkede arealer, der er udpeget som potentielle naturområder, så vidt muligt udgå af landbrugsmæssig omdrift, f.eks. ved at arealerne overgår til ekstensiv drift.

Det vurderes, at med den planlagte anvendelse til rekreativt område, at ramme 4.00.R.6(T8) understøtter formålet med retningslinjen. Rammens anvendelse sikrer, at naturindholdet højnes mellem moserne og dermed sikre en mere ekstensiv drift.

En mindre del af det udpegede potentielle natur er omfattet af ramme 4.00.BE.1(T8) – den del som i lokalplanen udlægges som parkeringsplads. Det er vurderet, at udlægget til parkering, ikke er til hinder for, at arealet med potentiel natur kan overgå til natur på et senere tidspunkt. Kommuneplantillægget er derfor ikke i strid med retningslinjen for potentiel natur.

Grønt Danmarkskort

Store dele af ramme 4.00.R.6(T8) og en mindre del af ramme 4.00.BE.1(T8) er udpeget som ”Grønt Danmarkskort” i Kommuneplan 2021, da der både er beskyttet natur samt potentiel natur.

Ramme 4.00.R.6(T8) udlægger område til rekreativt område med mere natur og vurderes derfor at understøtte udpegningen til Grønt Damarkskort.

Den planlagte anvendelse med parkering indenfor ramme 4.00.BE.1(T8) følger udpegningen til potentiel natur. Kommuneplantillægget er derfor ikke i strid med retningslinjen for grønt danmarkskort.

Grøn struktur

I Kommuneplan 2021 er der vist en grøn rekreativ struktur, hvor rygraden strækker sig via Gudenå, Nørreå og Læsten Bakker i den vestlige del af kommunen gennem Randers by og ud langs Randers Fjord til det nordøstligste hjørne af kommunen. Udpegningen består primært af de beskyttede moser, som forbinder strukturen mod øst.

Planlægningen for rekreativt område strider ikke mod den grønne struktur.

Lavbundsareal

Lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for bebyggelse og anlæg, da de jævnfør retningslinjen har potentiale til at blive natur. Jævnfør kommuneplan 2021 er en del af begge rammer omfattet af arealer udpeget som lavbundsareal. Dette hænger blandt andet sammen med moserne indenfor området, og at vandstanden indenfor området er relativ høj.

En del af udpegningen vurderes dog ikke retvisende, da udpegningen omfatter eksisterende bygninger og anlæg, som ikke potentielt egnet til natur. I forhold til de ønskede aktiviteter indenfor rammerne er det vurderet, at de ikke strider i mod formålet med retningslinjen.

Særligt værdifulde landbrugsområder

En del af ramme 4.00.BE.1(T8) og en mindre del af ramme 4.00.R.6(T8)   er omfattet af udpegningen til særligt værdifuldt landbrugsområde, som jævnfør kommuneplan 2021 så vidt muligt skal forblive i jordbrugsdrift.

Den konkrete udpegning er primært indenfor et område, som omfatter eksisterede bygninger, uderestaurant mm. Det er derfor vurderet, at området ikke reelt har særligt betydning for formålet med udpegningen, hvorfor kommuneplantillægget ikke vurderes at være i strid med retningslinjerne for særligt værdifulde landbrugsområder.

Andre hensyn

Inden for ramme 4.00.R.6(T8) er der registreret beskyttet natur i form af moser.  Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2 må der som udgangspunkt ikke foretages ændringer i tilstanden af moserne, og derfor er der i planen optaget bestemmelser om, at aktiviteter i området skal holdes i en afstand af 10 meter fra den registrerede natur. Ændringer i tilstanden af den beskyttede natur kræver dispensation fra Randers Kommune i hvert enkelt tilfælde.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af 2,2 km.
Kommuneplantillægget vurderes ikke at medføre sådanne påvirkninger (udledninger til luft, vand og jord eller forstyrrelser i form af støj og andet), som vil kunne påvirke arterne og naturtyperne som Natura 2000-området er udpeget for, væsentligt. 

Den beskyttede natur i form af moser, kan potentielt rumme Bilag IV arter rasteområder for padder. Områderne udenfor den beskyttede natur vurderes ikke at rumme yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Der vurderes ikke at være en påvirkning af den økologiske funktionalitet af evt. rasteområder ved planens gennemførelse.

Fordebat:

Der har været afholdt fordebat fra den 29.04.2020 til den 27.05.2020. Der indkom ingen forslag eller ideer.