Biogas

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Arbejde for at fremme biogasproduktionen i kommunen, så en større del af husdyrgødningen og andre egnede biomasser anvendes til grøn energi.

Udpege egnede områder til fælles biogasanlæg.

Tage vidtgående hensyn til natur, miljø, landskab, naboer og trafikale forhold, når anlæg skal konkretiseres.

 

Biogasanlæg kan producere grøn energi ved at genanvende husdyrgødning, affald og anden biomasse, og har derfor en række fordele i forhold til miljø og klima.

Fælles biogasanlæg er et større anlæg og en selvstændig juridisk enhed, der er særskilt matrikuleret, som håndterer husdyrgødning samt evt. anden biomasse fra flere producenter. Der er således ikke tale om gårdanlæg, der kun behandler gylle fra egen produktion. I forbindelse med de fælles biogasanlæg, afleveres husdyrgødningen til produktion af biogas og herefter hentes den igen til udspredning på markerne.

 

Retningslinjer:

Bi. 1

Der reserveres plads til et fælles biogasanlæg på området vist på kort. Det betyder, at der ikke kan forventes tilladelse til aktiviteter, bygninger, anlæg m.v, der vil kunne forhindre etablering og drift af et biogasanlæg på den konkrete lokalitet.

Ved udpegningen af området er det vægtet højt, at der er gode afsætningsmuligheder for biogassen, gode trafikale forhold, stor afstand til naboer, et stort husdyrgrundlag samt at der ikke i øvrigt er beskyttelses- eller planlægningshensyn, der taler imod placering af et biogasanlæg. Der skal som udgangspunkt udarbejdes lokalplan og miljøkonsekvensrapport i forbindelse med etablering af fælles biogasanlæg.

Udpegningen hindrer ikke lokaliseringen af et biogasanlæg et andet sted. Hvis kommunen modtager en ansøgning om lokalisering af et fælles biogasanlæg på en anden lokalitet end den udpegede, vil en realisering af dette skulle ske på baggrund af en konkret vurdering, samt udarbejdelse af plangrundlag herfor, herunder kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport.

Gård-biogasanlæg kan etableres efter en konkret vurdering på baggrund af landzonetilladelse, byggetilladelse og miljøgodkendelse.

I forbindelse med kommunens administration af f.eks. planloven, husdyrloven og naturbeskyttelsesloven kan der ikke forventes tilladelse eller dispensation til aktiviteter, bygninger, anlæg m.v, der vil kunne forhindre etablering og drift af et biogasanlæg på den konkrete lokalitet.

Bi. 2

Etablering af fælles biogasanlæg sker på baggrund af kommuneplanrammer, lokalplanlægning og miljøvurdering. Byrådet vil ved vurdering af nye projekter lægge vægt på:

  • Gode vej- og tilkørselsforhold som tilgodeser trafiksikkerhed og minimering af gener for miljø og naboer.
  • Minimering af støj og lugtgener for omkringboende.
  • Afbødning af den landskabelige påvirkning af omgivelserne, f.eks. i forhold til terræn og landskabselementer som eksisterende og nye skov- og læbeplantninger.

Ved planlægning for biogasanlæg er Randers Byråd meget opmærksom på forholdene til naboer, natur og landskab.

Biogasanlæg har fordele i forhold til klima og vandmiljø, da de bidrager til en bedre udnyttelse af husdyrgødningen og til en reduktion i belastningen med luftbåren ammoniak, der er et problem for følsom natur som enge, moser og heder.

Store biogasanlæg har også negative konsekvenser. Det er store tekniske anlæg, der kan påvirke landskabet og de skal løbende tilføres husdyrgødning samt have returneret den afgassede husdyrgødning. Det betyder, at der er et stort transportbehov. Endelig kan store biogasanlæg have miljøgener i form af støj og lugt.

Det skal i forbindelse med ansøgning om konkrete projekter vurderes, om et konkret anlæg skal gennemgå miljøvurdering med udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Biogasanlæg kan være såkaldte risikovirksomheder, hvilket skal vurderes i det konkrete tilfælde. Retningslinjen Vi. 1 i afsnittet om Virksomheder med særlige beliggenhedskrav omhandler risikovirksomheder. Afsnittet ses her.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene