Solenergi

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Fremme produktionen af vedvarende energi ved at muliggøre etablering af større tekniske solenergianlæg.

Tage hensyn til de natur-, landskabs- og oplevelsesmæssige kvaliteter i det åbne land.

 

Retningslinjer:

Se. 1

Større tekniske solenergianlæg skal så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg. I det åbne land i tilknytning til fx motorveje, vindmøller, transformerstationer, højspændingsledninger, varmeværker, gårdanlæg eller bebyggelser.

Retningslinjen skal sikre, at større solenergianlæg så vidt muligt placeres i eller i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg.  Derudover er det et formål at hindre spredt bebyggelse/anlæg i det åbne land.

Ved så vidt muligt at placere anlæggene i tilknytning til øvrige tekniske anlæg i det åbne land, kan der være mulighed for hel eller delvis anvendelse af allerede etablerede teknikhuse, tilslutninger til el-nettet mv. Større tekniske anlæg, herunder solenergianlæg, vil som udgangspunkt være lokalplanpligtige, men kan etableres i landzone.

Se. 2

Der tillades som udgangspunkt ikke solpaneler højere end 3 meter over reguleret terræn. Højden af tilhørende tekniske installationer som fx transformerstationer, lynafledere og lignende anlæg tilpasses de enkelte projekter. Solpanelerne skal fremstå ensartet i type, farve og størrelse og der skal være en ensartet afstand mellem rækkerne. Der skal etableres afskærmende beplantning, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til at skærme for anlæggets synlighed.

Kravene skal virke til at solenergianlæggene tilpasses landskabet og dermed indgår så harmonisk i det omkringliggende landskab som muligt. Der er tale om store anlæg til produktion af vedvarende energi. Det forventes, at anlægget vil være synligt i en årrække før beplantningen er tilstrækkeligt udvokset til at virke afskærmende, og derved mindske indkigget til anlægget.

Solenergianlæg er ikke-blivende-anlæg, der efter endt drift, giver mulighed for at tilbageføre arealerne til jordbrugsformål. Der skal stilles vilkår om fjernelse i landzonetilladelse/lokalplan.

Se. 3

Anlæggene må som udgangspunkt ikke etableres, så de er meget synlige fra rekreative støttepunkter som f.eks. friluftsfaciliteter, naturstier, overnatningspladser mv. Nye større solenergianlæg skal antirefleksbehandles og må ikke virke generende for infrastrukturanlæg, som fx veje og flyvepladser.

De rekreative værdier i Randers Kommune er et vigtig aktiv, både for kommunens borgere og for de turister og besøgende, der gæster kommunen. Derfor er det vigtigt, at anlæggene placeres sådan, at de ikke skæmmer udsigten eller oplevelsen fra de områder, hvor mange mennesker nyder deres fritids- og rekreative interesser.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene