Vindmøller

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Samarbejde med virksomhederne om at give mulighed for, at der kan etableres nye vindmøller.

Give mulighed for at gamle vindmøller udskiftes med nye og mere effektive møller.

Varetage de landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser og forebygge nabogener.

 

Retningslinjer:

Vm. 1

Der kan kun opstilles vindmøller inden for vindmølleområder i kommuneplanen. Nye vindmølleområder kan kun udlægges via et tillæg til kommuneplanen.

Efter planlovens bestemmelser kan der kun opstilles vindmøller indenfor områder udpeget til vindmølleområder i kommuneplanen.

Undtaget er husstandsmøller og småmøller. En husstandsmølle er typisk en mindre mølle med en totalhøjde på under 25 meter, der står alene. Småmøller er typisk møller med et rotorareal på enten op til 1 m² (mikromølle) eller med et rotorareal på mellem 1-5 m² (minimølle). Se i øvrigt afsnit om husstandsmøller og småmøller.

De udpegede vindmølleområder skal følges op af en vurdering af og planlægning for de individuelle vindmølleprojekter. Det betyder konkret, at der efterfølgende skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport og lokalplan, og at projekterne skal igennem Energistyrelsens tekniske godkendelsesordning. Derfor er udpegningen i kommuneplanen kun første skridt mod opstilling af nye vindmøller.

Det er målet på sigt at fjerne vindmølleområder indenfor kystnærhedszonen. Området ved Overgaard er en undtagelse, da der er en planlægnings- og ressourcemæssig begrundelse for disse møller.

Det er en forudsætning for alle de udpegede områder, at afstandskravene overholdes i henhold til vejledningen om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, samt bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, se link i boks. For nogle af vindmølleområderne er det en forudsætning, at eksisterende vindmølleområder tages ud af drift f.eks. hvis to områder ligger meget tæt, kan de visuelle gener blive for store.

Nye vindmøller skal som udgangspunkt placeres udenfor, naturområder, mulige naturområder, kulturmiljøer, økologiske forbindelser og landskabelige interesser. Ved en placering i disse udpegninger, skal påvirkningen vurderes. Hvis et vindmølleområde ligger tæt på en kirke, skal der foretages en vurdering af om området påvirker oplevelsen af kirken.

Vindmøller skal så vidt muligt placeres udenfor områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3 og uden for å- og søbeskyttelseslinjer. Der må ikke placeres vindmøller inden for fredede områder eller inden for fortidsmindebeskyttelseslinjer.

Ved udlægning af adgangsveje til vindmølleområderne, skal der sikres, at gennemskæring af beskyttede sten- og jorddiger så vidt muligt undgås.

Der må ikke placeres vindmøller i Natura 2000 områder. Når der placeres vindmøller i nærheden af Natura 2000 områder, skal der foretages en konsekvensvurdering.

Vindmøller nær jordkabelanlæg bør som minimum placeres i en afstand på 50 m fra respektafstanden langs jordkabelanlæg. Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand, som gælder både små og store vindmøller, skal sikre, at vindmøller ikke påfører jordkabelanlæg skader ved lynnedslag med store følger for højspændingsanlægget og ikke mindst påvirke forsyningssikkerheden.

Vindmøller nær luftledningsanlæg bør som minimum placeres i en afstand på vindmøllens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.

Vm. 2

Lokalplanen for et vindmølleområde skal angive antallet af møller, deres placering og udseende. Lokalplanen skal sikre, at vindmølleområdet udnyttes bedst muligt og tager hensyn til naboer og landskabet.

De udpegede vindmølleområder i kommuneplanen skal følges op af en vurdering af og planlægning for de individuelle vindmølleprojekter. Det betyder konkret, at der efterfølgende skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport og en lokalplan med miljøvurdering, og at projekterne skal igennem Energistyrelsens tekniske godkendelsesordning. Derfor er udpegningen i kommuneplanen kun første skridt mod opstilling af nye vindmøller.

Formålet med hele processen er at sikre, at vindmølleområdet udnyttes bedst muligt samtidig med at der tages hensyn til naboer, natur og landskab.

Vm. 3

I nye vindmølleområder skal forholdet mellem navhøjde og rotordiameter være mellem 1:1,27 og 1:1,56. Møllerne skal være 3-bladede med samme omløbsretning. Vindmøller skal opstilles i grupper af minimum 3 møller.

Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter har betydning for, hvordan den enkelte mølle opleves i landskabet. Det har samtidig betydning for el-produktionen, da en vindmølle kan producere mere energi jo større rotorarealet er.

I forbindelse med udbygningen af vindmølleparken ved Overgaard er det i 2018 vurderet, at forholdet mellem navhøjde og rotordiameter bør ligge mellem 1:1,27 og 1:1,56.

Vm. 4

Vindmøller inden for det samme vindmølleområde skal have samme rotordiameter og opstilles med samme indbyrdes afstand. Den indbyrdes afstand skal være 3 til 4 gange rotordiameteren, medmindre miljøkonsekvensrapporten kan dokumentere, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig og hensigtsmæssig.

Den indbyrdes afstand mellem vindmøller er i Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller anbefalet til at være 3 – 4 gange rotordiameteren. Randers Kommune har i 2020 valgt at optage anbefalingen som en retningslinje i kommuneplanen.

Vm. 5

Mølletårne og vinger skal farvesættes med samme lysegrå farve og udføres med ikke reflekterende overflader. Der må ikke være reklamer på vindmøllerne, dog kan der tillades et mindre logo.

Landskabet påvirkes visuelt af vindmøller. Formålet med retningslinjen er, at møllerne så vidt muligt falder i med horisonten.

Vm. 6

Eksisterende vindmøller i de udpegede vindmølleområder kan, under respekt for retningslinjerne for store vindmøller, udskiftes med nye og eventuelt større vindmøller. Udskiftning af tårnet anses for en nedtagning af møllen. Genopførelse medfører, at der på ny skal søges om byggetilladelse og evt. udarbejdes miljøkonsekvensrapport og en ny lokalplan. Eksisterende vindmøller uden for de udpegede områder til vindmøller kan ikke genopføres eller udskiftes.

Det er kun indenfor de områder, der i kommuneplanen er udpeget til vindmøller, at der vil kunne opstilles nye vindmøller. Dette kan ske ved udskiftning af gamle vindmøller. Før etableringen af nye vindmøller skal der søges en ny byggetilladelse og evt. udarbejdes miljøkonsekvensrapport og lokalplan med miljøvurdering.

Vm. 7

Ved nedtagning af vindmøller skal de tilhørende fundamenter og veje fjernes til en meter under terræn, og arealerne retableres til landbrugsdrift.

Alle typer af vindmøller og tilhørende transformerbygninger og anlæg m.v. skal nedtages uden udgifter for det offentlige, såfremt vindmøllen ikke har produceret strøm inden for det sidste år. Dette skal ske for at undgå at gamle udslidte møller og overflødige anlæg skæmmer landskabet. Kravet skal stilles i landzonetilladelser og i alle lokalplaner.

Vm. 8

For at sikre grundlaget for etablering af vindmøller, udlægges der konsekvensområder omkring arealreservationerne til vindmøller. Konsekvensområdets udstrækning bestemmes af vindmøllernes støjbidrag. Konsekvensområderne fastlægges i forbindelse med lokalplanlægningen for det enkelte område, når det endelige opstillingsmønster og vindmøllernes støj er afklaret. Indenfor konsekvensområder vil der ikke kunne etableres nye enkeltboliger i det åbne land eller anden ny støjfølsom arealanvendelse.

Ved detailplanlægningen skal der udlægges konsekvenszoner rundt om alle vindmøllerne/vindmøllegrupper. Størrelsen bestemmes af de konkrete støjforhold og formålet er at sikre mod fremtidige støjgener.

Vm. 9

For Vindmøllepark Overgaard gælder:

1) Nye vindmøller skal tilnærmelsesvis have samme rotordiameter og opstilles med tilnærmelsesvis samme indbyrdes afstand. Lokalplanen for området kan opdeles i op til tre delområder, og inden for hvert delområde i lokalplanen skal vindmøllerne have samme rotordiameter. Den indbyrdes afstand skal være mindst 3 x rotordiameteren og maksimalt 5 x rotordiameteren, medmindre miljøkonsekvensrapporten kan dokumentere, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig og hensigtsmæssig.

2) Mølletårne og vinger skal farvesættes med tilnærmelsesvis samme lysegrå farve og udføres med ikke reflekterende overflader. Der må ikke være reklamer på vindmøllerne, dog kan der tillades et mindre logo.

3) Der fastlægges støjkonsekvenszoner omkring vindmøllerne i henhold til kommuneplanens generelle retningslinje Vm. 8.

  • Inden for støjkonsekvensområde A kan der ikke etableres nye enkeltboliger i det åbne land.
  • Inden for støjkonsekvensområde B kan der ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse, herunder boligområder, institutioner, campingpladser mv.

Retningslinje Vm. 9 for Vindmøllepark Overgaard er tilføjet til Randers Kommuneplan 2017 i forbindelse med vedtagelsen i 2018 af Tillæg 4 til kommuneplanen.

Støjkonsekvenszone A og B afgrænses som vist på nedenstående kort. Afgrænsningen af støjkonsekvenszonen for støjfølsom arealanvendelse tilføjes endvidere retningslinjen St. 1 i kommuneplanen på siden for mål og retningslinjer for Støjhensyn.

Rød streg = Støjkonsekvensområde A (enkeltboliger i det åbne land kan ligge udenfor)

Blå streg = Støjkonsekvensområde B (områder med støjfølsom arealanvendelse kan ligge udenfor)