Detailhandel

Randers kommune har altid haft et stærkt handelsliv, hvilket skyldes kommunens geografiske placering, hvor Randers har et meget stort opland, der også historisk har tiltrukket mange handlende. 

Byrådet ønsker, at detailhandlen særligt skal styrkes i og omkring Randers by. På dagligvareområdet er det byrådets politik, at alle borgere skal have et godt og bredt udvalg af dagligvarer så tæt på deres hjem som muligt. Byrådet ønsker ligeledes, at udvalgsvarehandlen særligt koncentreres i og omkring Randers by.

Byens geografiske placering gør nemlig, at Randers har et meget stort opland, der tiltrækker handlende, og en koncentration af butikker i Randers by vil kun styrke tiltrækningskraften.

Randers Bymidte

Randers bymidte er kommunens centrum, og en levende bymidte er vigtig for hele kommunens attraktivitet. Det er byrådets ambition at styrke bymidten som kommunens vigtigste butiks- og servicecenter.

Derfor skal Randers bymidte styrkes markant som det vigtigste sted for handel mellem Århus og Aalborg, og aflastningscentret i Paderup skal styrke det samlede udbud af især udvalgsvarer.

For at sikre en levende bymidte i Randers har byrådet vedtaget en strategisk midtbyplan med en vision, hvor der er defineret 4 strategier, der sætter retningen for midtbyens udvikling. Alle fire strategier spiller sammen om at understøtte visionen og livet i midtbyen. Byrådet vil udvikle Randers Midtby ved at arbejde med strategierne:

  • ’Noget at komme efter’,
  • Inviterende med grønne oaser,
  • Midtby hele døgnet, og
  • Midtbyen - også om 100 år.

Med udgangspunkt i midtbyplanens 4 strategier vil byrådet sammen med øvrige aktører i midtbyen udpege en række relevante initiativer, der hver er beskrevet i planen, og som omsættes fra forslag til konkrete handlinger.

Men hvis Randers skal kunne tiltrække handlende, ikke bare internt i kommunen, men også fra nabokommunerne, skal byen også kunne tilbyde attraktive placeringer for alle typer butikker - både de små og de, der kræver mere plads. Store udvalgsvarebutikker kan ligge i bymidten eller i aflastningscenteret i Paderup, når det ikke er muligt at placere dem i bymidten. Derfor er det vigtigt, at også aflastningscenteret bevares.

Centerbyerne

Det er vigtigt for Randers byråd, at centerbyerne Spentrup, Assentoft og Langå fastholder deres position som vigtige byer i et stort opland. Et af midlerne er at sikre mulighederne for et bredt detailhandelsudbud.

Aflastningscenter

I konkurrencen med Aarhus og Aalborg er det vigtigt, at Randers som helhed opleves som et godt sted at gøre sine indkøb. Derfor er butikkerne i Paderup vigtige for Randers´ attraktivitet som handelsby.

Balance mellem midtby og aflastningscenter

Byrådet ønsker at understøtte en afbalanceret udvikling i de to vigtige udbudspunkter Midtbyen og Paderup, hvor Paderup som supplement til midtbyen kan tilbyde andre og større butikker, der er svære at indpasse i midtbyen.

For at understøtte et varieret butiksudbud i Randers by, hvor Randers Midtby og aflastningscenter Paderup supplerer hinandens butiks- og vareudbud, planlægges der i Paderup ikke for butikker under 500 m2.

For at fastholde denne udvikling har byrådet desuden besluttet ikke at planlægge for nye aflastningscentre.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

 

 

LÆS MERE

Erhvervs- og turismepolitik, Randers Kommune, April 2018 https://www.randers.dk/nyheder/politik-for-erhverv-og-turisme-er-vedtaget/

Strategisk midtbyplan, Randers midtby, Nov. 2019 https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/byudvikling/randers-midtby/midtbyens-plan/

Randers Byråd - Vision 2019-22 https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/visioner-og-maal/

Business Region Aarhus http://www.businessregionaarhus.dk/

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

 

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene