Aflastningscenter Paderup

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Koncentrere udvalgsvarebutikkerne i aflastningscenteret i Paderup og Randers midtby.

Understøtte en afbalanceret udvikling i de to vigtige handelsdestinationer aflastningscenteret i Paderup og Randers bymidte.

 

I konkurrencen med Aarhus og Aalborg, er det vigtigt at Randers som helhed opleves som et godt sted at gøre sine indkøb. Derfor er butikkerne i Paderup vigtige for Randers´ attraktivitet som handelsby.

Byrådet ønsker at understøtte en afbalanceret udvikling i de to vigtige udbudspunkter Midtbyen og Paderup med fokus på at styrke midtbyen i indeværende planperiode.

I Paderup sker der i disse år en udvikling i retning af flere store butikker med en høj attraktivitet og et stort detailhandelsopland, høj biltilgængelighed og et effektivt handelsmiljø.

Byrådet ønsker at styrke denne tendens ved at fastlægge en minimumsbutiksstørrelse for nye butikker i aflastningscenteret i Paderup på 500 m² og dermed sikre, at rammen til detailhandel i Paderup bruges til større udvalgsvarebutikker, som kan være svære at indplacere i bymidten og bydelscentre. Der kan derfor sikres mulighed for at tiltrække større butikker, der ikke allerede findes i området.

Det fremgår af detailhandelsanalysen, at området ved Paderup er kendetegnet ved store butiksfacader, uinteressante bagsider af de store butikker, store interne veje og parkeringspladser og en tæt trafik.

For at skabe et attraktivt aflastningsområde, der adskiller sig fra de øvrige detailområder, kan det overvejes at udvikle en fælles plan for området. Der kunne f.eks. arbejdes med fælles retningslinjer for det visuelle miljø for facader, grønne områder, belysning, skilte mv.

 

Retningslinjer:

Ac. 1

Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og restrummeligheden i aflastningscenter Paderup fremgår af Tabel. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscenter Paderup kan ikke udvides.

Tabel aflastningscenter Paderup

  Nuværende detailhandel m2* Restrummelighed m2* Samlet ramme m2 Maks. str. Dagligvare Maks. str. Udvalgsvare
Paderup 75.832 17.168 93.000 1.200 5.000
1.09.C.1       1.200 5.000
1.09.C.2       1.200, dog én butik på 11.600 5.000

*Beregning af nuværende detailhandel og restrummelighed er sket i 2016 i Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.

 

Det er jævnfør planloven muligt at udvide afgrænsningen og det samlede bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscentret. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscenter Paderup er for de nuværende 93.000 m2. Restrummeligheden er i 2016 på 17.168 m2.

Byrådet har besluttet at der planlægges for et samlet bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscenter Paderup på 86.000 m2, hvilket svarer til at restrummeligheden i aflastningscentret udgør 10.000 m². For at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af detailhandelskvadratmetrene ønsker byrådet, at disse kvadratmeter anvendes i området vest for Merkurvej. Det vil formelt set forudsætte vedtagelse af en ny lokalplan.

Ac. 2

I aflastningscentret kan der maksimalt planlægges for butikker med et bruttoetageareal for de enkelte butikker, på op til 1.200 m² for dagligvarebutikker og 5.000 m² for udvalgsvarebutikker. De maksimale butiksstørrelser i de enkelte rammeområder i aflastningscentret er angivet i Tabel (under Ac. 1).

Planloven giver mulighed for butikker op til 3.900 m2 for dagligvarebutikker indenfor aflastningscentret. Byrådet har fastlagt de maksimale butiksstørrelser til 1.200 m2 for dagligvarebutikker og 5.000 m2 for udvalgsvarebutikker. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker, angivet for de enkelte rammeområder i aflastningscentret, er inklusiv personalefaciliteter.

Ac. 3

Aflastningscentret skal fortrinsvist anvendes til butikker, der på grund af størrelse eller trafik er vanskelige at placere i bymidten. På den baggrund må der som udgangspunkt ikke planlægges for butikker med et bruttoetageareal på mindre 500 m2 i aflastningscenter Paderup.

For at sikre at aflastningscentret ikke forøger konkurrencen med bymidten i større grad, har Byrådet fastlagt en minimumsbutiksstørrelse for nye butikker i aflastningscenteret i Paderup på 500 m². Aflastningscentret vil derved fortrinsvist blive anvendt til de større udvalgsvarebutikker.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

 

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene