Bymidter i centerbyerne

Statisk kort
Statisk kort

I Randers Kommune er der ud over Randers Bymidte udpeget tre bymidter i centerbyerne Assentoft, Langå og Spentrup. Disse tre fastholdes som vigtige centerbyer, da de med hver deres bymidte, servicere et stort opland. Her vil der i bymidterne være centerområder med offentlig og privat service samt muligheder for placering af detailhandel i form af både dagligvarehandel og udvalgsvarehandel. Randers Bymidte behandles selvstændigt i sit eget tema.

 

Retningslinjer:

Cb. 1

Bymidten i centerbyerne Langå, Assentoft og Spentrup skal fungere som det primære indkøbssted for det lokale opland. Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og restrummeligheden i bymidterne i centerbyerne Langå, Assentoft og Spentrup fremgår af Tabel.

Tabel Bymidter

Bymidter Nuværende detailhandel m2* Restrummelighed m2* Samlet ramme m2 Maks. str. Dagligvare Maks. str. Udvalgsvare
Langå 3.406 3.094 6.500 2.000 1.000
Assentoft 2.610 6.390 9.000 2.000 1.000
Spentrup 2.860 2.140 5.000 2.000 1.000

*Beregning af nuværende detailhandel og restrummelighed er sket i 2016 i Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.

De maksimale butiksstørrelser i bymidter er reguleret i Planloven, men butiksstørrelser i centerbyernes bymidte bør være tilpasset byernes størrelse. Derfor har byrådet valgt at begrænse størrelserne på de enkelte butikker. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker, angivet for centerbyernes bymidter, er inklusiv personalefaciliteter.

Langå Bymidte

Udenfor Randers by, er Langå den by, der har den mest bredtfav­nende bymidte. Bymidten i Langå indeholder flere dagligvarebutik­ker, udvalgsvarebutikker samt både offentlige og private servicefunktioner. Bymidten er koncentreret omkring den centrale handelsgade, Bredgade, der strækker sig fra Kulturhuset i nord til stationen i syd.

Der er ved seneste opgørelse (år 2016) registreret 3.406 m2 detailhandel i Langå, og med en restrum­melighed på 3.094 m2, giver det et samlet bruttoetageareal til bu­tiksformål på 6.500 m2.

Assentoft Bymidte

I forlængelse af den løbende udbygning af Assentoft særligt mod øst samt den gradvise sammenbygning med og byudvikling i Drastrup er der behov for at forskyde området eller udvide området til detailhandel mod øst. Derfor er bymidten udvidet mod øst, men det samlede etageareal til butikker på maks. 9.000 m2 er fastholdt. Det vil sige, at der i 2016 er en restrummelighed på 6.390 m2.

Spentrup Bymidte

Detailhandelen i Spentrup er koncentreret i den østlige ende af byen, hvor der er to dagligvarebutikker. Der er god trafikal forbindelse.

Det samlede etageareal til butiksformål er på 5.000 m2, der giver en restrummelighed i 2016 på 2.140 m2. Dette sikrer muligheden for en ny dagligvarebutik og rummelighed til flere mindre udvalgsvarebutikker.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

 

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene