Enkeltstående butikker

Enkeltstående butikker er butikker til lokalområdets daglige forsyning som er placeret udenfor de udpegede butiksområder. Randers Byråd vil give mulighed for, at der kan etableres dagligvarehandel i hele kommunen.

 

Retningslinjer:

En. 1

Uden for bymidter, bydelscentre og lokalcentre kan der etableres enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning.

Enkeltstående butikker til lokal forsyning kan tillades, når følgende forhold kan opfyldes:

  • at det kan godtgøres, at der er et lokalt befolkningsunderlag til en butik i området.
  • at der ved butikker med et bruttoetageareal over 500 m2 er mindst 500 m til andre butikker eller butiksområder fra den ønskede placering.
  • at trafikken kan afvikles sikkert og hensigtsmæssigt.
  • at der i planlægningen for butikken kan tages særlige forholdsregler mod støj fra butikkerne i forhold til naboerne.

Butikken må ikke placeres nærmere end 500 meter fra eksisterende butikker eller områder udlagt til butiksformål. Afstanden kan være kortere, hvis adgangen er begrænset af f.eks. motorvej, jernbane eller lignende, eller hvis butikken har et bruttoetageareal under 500 m2. Kundeunderlaget vurderes i hvert enkelt tilfælde for en enkeltstående butik, herunder om butikken må anses at have indvirkning på butikker i nært beliggende bydelscentre, oplandsbyer mv.

En. 2

Enkeltstående butikker til lokalområdets daglige forsyning må have et bruttoetageareal på maksimalt 1.200 m² for dagligvarebutikker og 250 m2 for udvalgsvarebutikker.

Planloven angiver den maksimale butiksstørrelse for enkeltstående butikker til 1.000 m2.

Enkeltstående butikker defineres som butikker som betjener et meget afgrænset lokalområde og der skal som udgangspunkt være 500 meter til andre butikker.

En. 3

Ved etableringen af dagligvarebutikker på mere end 500 m2, skal der kunne redegøres for, at butikken kun forsyner lokalområdet. Der skal sikres en sikker og hensigtsmæssig trafikafvikling, herunder også ved vareindlevering. Der tages særlige hensyn til naboer i forhold til støj- og lysgener. I områder med særlig karakteristisk byggeskik eller arkitektur, vil der blive stillet krav om, at butikkens ydre rammer tilpasses den omkringliggende bebyggelse. Enkeltstående dagligvarebutikker på mere end 500 m2 forudsætter politisk stillingtagen og eventuel udarbejdelse af ny lokalplan.

En butik genererer en del trafik og særligt i de mindre lokalsamfund vil det have en væsentligt indvirkning på vejnettet. Derfor er det ved placeringen af nye butikker særligt vigtigt, at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt.

Støj fra vareindlevering på forskellige tider af døgnet samt lysgener fra skilte er typiske nabogener for de omkringboende til en butik. Ligeledes kan en typisk discountbutik fremstå meget fremmed i et bysamfund med store kulturhistoriske og arkitektoniske værdier.

En. 4

Produktionsvirksomheder har mulighed for at etablere butikker med salg af produkter produceret af virksomheden selv. Den enkelte butik må have en størrelse på op til 350 m² bruttoetageareal. Ved planlægning af butikker i tilknytning til produktionsvirksomheder skal det sikres, at der ikke gives mulighed for større butikker, end hvad der er rimeligt i forhold til omfanget af den enkelte virksomheds produktion.

Det er efter planloven hensigten, at butikkerne skal underordne sig den primære produktion af varer.

En. 5

Der kan etableres mindre butikker i tilknytning til turistattraktioner, idrætsfaciliteter, trafikknudepunkter, uddannelsessteder etc. Det skal sikres, at butikkerne gennem deres størrelse og udformning ikke retter henvendelse til andre end brugerne af de enkelte steder.

Eksempler på sådanne mindre butikker kunne være en studieboghandel på en uddannelsesinstitution, kioskudsalg ved receptionen til et større hotel eller souvenirbutik i et museum eller på stadion.

Området skal ikke udlægges til butiks-formål, men til områdets primære funktioner f.eks. museum, sportsstadion eller forlystelse.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

 

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene