Erhverv

Det skal være attraktivt at drive virksomhed og være iværksætter i Randers Kommune. Virksomhederne og skabelsen af flere arbejdspladser er et vigtigt element i kommunens fremtidige udvikling og vækst.

Byrådet ønsker derfor at understøtte rammerne for virksomhederne bedst muligt via kommunens erhvervsservice, den fornødne infrastruktur samt adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Erhvervsservice

Randers Kommunes erhvervsservice har til formål at give virksomhederne en smidig, kvalificeret og professionel sagsbehandling, så virksomhederne opfatter kommunen som en attraktiv og værdi­fuld samarbejdspartner.

Myndighedsbetjeningen stiler efter at være hurtig og kvalifice­ret. Samtidig vil kommunen understøtte et velfungerende lokalt erhvervsfremmesystem, hvor virksomheder oplever et smidigt og effektivt samspil mellem den basale erhvervsservice og specialiseret erhvervsser­vice.

Infrastruktur

Randers Kommunes infrastruktur rummer et stort potentiale. Med en aktiv erhvervshavn, E45, togstation og flere nærliggende lufthavne er virksomhederne givet et godt infrastrukturelt udgangspunkt.

Den digitale infrastruktur er ligeledes central for virksomheder, og adgang til højhastighedsbredbånd og god mobildækning er afgørende rammebetingelser for at kunne anvende moderne teknologi i virksom­hederne.

Byrådet vil derfor arbejde for en fysisk infrastruktur, der effektivt kobler Randers kommune med den øvrige omverden, sådan at arbejdskraft og varer kan transporteres effektivt. Konkret igangsatte byrådet i 2018 en revision af kommunens infra­strukturplan, og byrådet vil samarbejde med Business Region Aarhus om at sikre 3 spor på E45 fra Vejle til Randers Nord.

Byrådet vil desuden arbejde målrettet på at etablere yderligere broforbindelser over Randers Fjord (klimabroen og den øst­lige broforbindelse), og byrådet vil fortsat arbejde på realiseringen af en letbaneforbindelse mellem Randers og Aarhus. Som alternativ til en letbane til Randers kan andre muligheder overvejes for eksempel en såkaldt BRT-løsning (Bus Rapid Transit).

Byrådet vil understøtte udflytningen af Randers Havn til de nye hav­neanlæg øst for den nuværende havn, hvilket er et vigtigt element i den overordnede plan for udviklingsprojektet Byen til Vandet. Derfor vil byrådet etablere en ny havnevej, samt bistå nuværende havnevirksomheder med at reetablere sig på de nye havnearealer.

Planlægningen for den fysiske infrastruktur kan ses i kommuneplanens afsnit Vej og trafik.

Fremstillingsvirksomheder

Randers kommune er stærk inden for fremstillingsvirksomheder. Der er mange arbejdspladser i sektoren, og særligt indenfor områderne plast, møbler, metal og forædlede madvarer har kommunen en styrkeposition.

Byrådet ønsker at fastholde og skabe nye typer af industriarbejdspladser i Randers Kommune, hvor fremstillingsvirk­somheder skal have optimale betingelser for at øge konkurrencekraften og produktiviteten.

Konkret ønsker byrådet at facilitere netværk for industrivirksomheder med henblik på vidensdeling og etablering af partnerskaber.

Desuden ønsker byrådet at bidrage til, at industrivirksomheder får adgang til højt specialiseret viden og rådgivning, herunder at understøtte projektsamarbejder mellem universiteter og lokale industrivirksomheder.

Målet er at understøt­te innovation, der kan positionere Randers Kommune som en af regionens naturlige centre for højteknologisk produktion.

Business Region Aarhus

Randers Kommune er en del af Business Region Aarhus (BRAA), der er et samarbejde mellem Favrskov, Viborg, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus kommuner.

Byrådet ønsker at deltage aktivt i den sammenhængende planlægning i businessregionen, så planlægningen understøtter og udvikler de enkelte bysamfunds styrker, sikrer en stærk infrastruktur samt attraktive lokaliseringsmuligheder for erhverv med særlige beliggenhedskrav, uddannelsestilbud og bosætning.