Erhvervsområder

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Forebygge miljøkonflikter mellem virksomheder og omgivelser.

Tilbyde velegnede og velbeliggende erhvervsarealer til brug for alle typer erhverv, der er forenelige med lovgivningens og byrådets miljøkrav.

Sikre at der fortsat er mulighed for placering af havneerhverv i Randers by.

Sikre mulighed for at drive erhvervsliv både i og tæt ved Randers by, samt i de mindre bysamfund.

 

Kommunens erhvervslokalisering er baseret på, at nye erhvervsarealer skal udlægges på baggrund af en samlet vurdering af den fremtidige erhvervsstruktur.

Bymidterne skal her fastholdes som attraktive erhvervsområder for service- og kontorerhverv, og erhvervsarealer i umiddelbar tilknytning til motorveje, og det øvrige overordnede vejnet, skal primært forbeholdes transporttunge virksomheder.

Ved lokalisering skal der desuden tages miljømæssigt og visuelt hensyn til omgivelserne.

Salg af erhvervsjord er en basal serviceydelse for at fremme en positiv erhvervsudvikling i hele kommunen. Som tommelfingerregel skal kommunen have erhvervsjord klar til salg, svarende til to års forventet salg.

Kommunen opkøber samtidig råjord til fremtidige erhvervsarealer. Der skal som minimum være ledig råjord svarende til fire-fem års forventet salg.

Kommunen sigter altid på at have mindst ét større erhvervsareal, der kan imødekomme også større virksomheders efterspørgsel. Erhvervsområder, der er til salg kan ses ved at benytte linket i boksen til højre.

Se desuden de generelle rammer for erhvervsområder og miljøhensyn og generel ramme for liberalt erhverv langs primære trafikveje.

 

Retningslinjer:

Er. 1

Nye erhvervsområder placeres som hovedregel i tilknytning til de større byer og de overordnede infrastrukturelle knudepunkter.

Ved at udlægge nye erhvervsarealer med effektiv adgang til motorvejen undgås tung trafik gennem boligområder og Randers by og hurtig adgang til det overordnede vejnet.

Randers Havn er den eneste erhvervshavn i Randers Kommune og Danmarks største flodhavn. Havnen er under udflytning til nye havnearealer mod øst.

Erhvervsområderne ved den nye Randers Havn skal sikre, at der stadig kan være havnerelateret erhverv i Randers i fremtiden.

Store dele af kommunen er udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Her er det uhensigtsmæssigt at udlægge erhvervsarealer.

Er. 2

Når der placeres virksomheder eller enkeltanlæg, udlægges arealer til byformål eller ændres på arealanvendelsen, skal der sikres tilstrækkelig afstand mellem miljøfølsomme anvendelser og virksomheder. Forureningsgener skal modvirkes, og der skal sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold.

Nyt boligbyggeri mv. skal så vidt muligt placeres, så miljøkravene til eksisterende lovlige virksomheder ikke skærpes af den grund.

Når der er risiko for, at eksisterende forurenende virksomheder giver gener, skal forureningsfølsom anvendelse i nærområdet undgås. Det kan være boliger, institutioner, kontorerhverv og liberale erhverv samt andre virksomheder eller anlæg, hvor mange mennesker er samlet.

Byrådet ønsker, at der skal være plads til nye fremstillingsvirksomheder og industri, selv om de belaster omgivelserne. Det er vigtigt at de placeres, så der tages hensyn til miljøpåvirkning og risikoforhold.

Er. 3

I de enkelte erhvervsområder skal der fastsættes bestemmelser for, hvilke typer af virksomheder, der kan placeres.

For alle rammeområder, der er udlagt til erhverv eller blandet bolig og erhverv i kommuneplanen, fastlægges en minimum og maksimum miljøklasse.

Miljøklasserne går fra klasse 1 til 7, hvor 1 er det mindst miljøbelastende og 7 er det mest miljøbelastende.

Miljøklasserne er et planlægningsværktøj, hvis formål er at vejlede om afstande mellem erhvervsområder og miljøfølsom anvendelse.

Tildeling af miljøklasserne er en del af indsatsen for at sikre, at virksomheder ikke påvirker andet erhverv eller boliger negativt, men også at eksisterende erhverv ikke bliver begrænset i deres muligheder.

Se en uddybende forklaring om miljøklasser.

Følsom anvendelse er ikke blot boligformål. Internt i et erhvervsområde kan forskellige typer af erhverv ligeledes påvirke hinanden negativt. Kontorerhverv er f.eks. følsom over for støjende erhverv, og de to erhvervstyper kan derfor som udgangspunkt ikke placeres side om side.

En virksomheds miljøklasse fastlægges efter en konkret vurdering. Der er mulighed for at justere miljøklassen ned ved eksempelvis at etablere foranstaltninger, der dæmper eller fjerner de faktorer, som udgør en miljøbelastning.