Produktionserhverv

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Give produktionserhverv gode betingelser for at opretholde deres aktiviteter i områder, som er udpeget til produktionserhverv.

Forebygge fremtidige miljøkonflikter omkring områder forbeholdt produktionserhverv gennem udpegning af konsekvensområder

Under hensyn til virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder understøtte strategisk byomdannelse omkring eksisterende produktionsvirksomheder i områder med særlige byudviklingsinteresser

 

Produktionsvirksomheder, herunder transport- og logistikvirksomheder og erhvervshavne, kan påvirke med støj, lugt og forurening over større afstande. Det kan genere nærliggende boliger, kontorvirksomheder, institutioner mv. Hvis virksomheden støjer, lugter eller forurener for meget i forhold til afstanden til naboerne, kan virksomheden blive underlagt skærpede miljøkrav, som kan have stor betydning for virksomhedens økonomi eller drift.

Det er en national interesse at beskytte produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. Derfor skal kommunerne i deres planlægning forebygge miljøkonflikter ved at tage hensyn til produktionsvirksomhedernes påvirkning af omgivelserne. Blandt andet ved at undgå, at der planlægges for nye boliger og andre miljøfølsomme anvendelser for tæt på eksisterende produktionsvirksomheder eller områder, der er udpeget til produktionserhverv.

Særlige områder til produktionserhverv

I Randers kommune er der udpeget to områder, hvor der skal tages særligt højde for produktionsvirksomhedernes driftsvilkår og udviklingsplaner i forbindelse med ny planlægning i eller i nærheden af området.

Det ene er den fremtidige erhvervshavn i Randers, som ligger øst for den eksisterende havn i Randers C. De nye havnearealer er under etablering. Området bliver et vigtigt erhvervsområde for havnerelaterede erhverv og produktionsvirksomheder i fremtiden. Her skal havnens fremtidige drifts- og udviklingsmuligheder derfor prioriteres.

Den eksisterende havn er ikke udpeget som område til produktionsvirksomheder, da den ønskes omdannet til byfunktioner med boliger som en del af byudviklingsprojektet Flodbyen Randers - Byen til Vandet.

Det andet område er kraftvarmeværket Verdo på den nuværende havn. Her skal den fortsatte el- og varmeproduktion til Randers by sikres, samtidig med at de omkringliggende havnearealer omdannes som en del af Flodbyen Randers.

Transformation af den gamle havn

Transformationsområder er typisk ældre centrale erhvervs- eller havneområder, hvor nogle virksomheder flytter væk, mens andre virksomheder bliver tilbage. Udflytningen giver mulighed for ny byudvikling med boliger, kontorer og blandede byfunktioner. Dog skal de tilbageværende virksomheders drifts- og udviklingsmuligheder fortsat sikres efter byomdannelsen.

De eksisterende havnearealer i hjertet af Randers er med deres igangværende udflytning af havnedriften, tilbageværende kraftvarmeværk og ønske om byudvikling et oplagt transformationsområde. Så længe kraftvarmeværket Verdo fortsat ligger på pieren, vil støj være et centralt hensyn i planlægningen for nye boliger, kontorer mv.

Omkring Verdo udpeges derfor et transformationsområde, som kan bidrage til omdannelsen af den eksisterende havn som en del af Flodbyen Randers, samtidig med at Verdo fortsætter sin produktion. Udpegningen som transformationsområde giver mulighed for at tillade mindre overskridelser af støjen på facader af boliger, der opføres i første række mod Verdo.

 

Se også de generelle rammer for planlægning for produktionsvirksomheder.

 

Retningslinjer:

Pv. 1

Områder til produktionsvirksomheder med tilhørende konsekvensområder og transformationsområder udpeges som vist på kort.

For at sikre, at produktionserhvervene også i fremtiden har arealer, hvor det kan forventes, at de kan placere sig, er der udpeget to områder, der skal forbeholdes produktionsvirksomheder. Omkring hvert af dem er der udpeget et konsekvensområde. Der er desuden udpeget ét transformationsområde.

Det er efter planloven muligt at udpege op til to såkaldt ”lugtbelastede arealer” indenfor konsekvensområder, hvis der er særlige byudviklingsinteresser og lugtbelastning fra eksisterende produktionsvirksomheder. Indenfor sådanne udpegninger kan der efter erhvervsministerens særlige tilladelse og på særlige vilkår lokalplanlægges for etageboliger med altaner og vinduer, der kan åbnes. Randers Kommune har ikke udpeget lugtbelastede arealer, da der ikke er en kendt lugtbelastning indenfor de udlagte konsekvensområder.

Pv. 2

Områder til produktionsvirksomheder skal forbeholdes produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder, herunder erhvervshavne, og skal friholdes for anden anvendelse uden tilknytning til sådanne virksomheder.

Inden for de udpegede områder til produktionsvirksomheder må der ikke placeres virksomheder eller aktiviteter, som kan være følsomme overfor forurening fra nuværende og kommende produktionsvirksomheder i området. Administrative bygninger tilknyttet områdets produktionsvirksomheder må gerne placeres indenfor udpegningen.

Retningslinjen skal sikre, at boliger, kontorvirksomheder, institutioner o.lign. ikke flytter ind i de erhvervsområder, hvor det er strategisk ønsket at give mulighed for at støje, støve mv. for de tungere produktionsvirksomheder. Forureningsfølsomme anvendelser indenfor erhvervsområdet kan medføre skærpede miljøkrav for produktionsvirksomhederne og begrænse deres udfoldelsesmuligheder væsentligt. De kan også medføre, at der ikke alligevel kan placeres de tunge produktionsvirksomheder i området, som området faktisk var tiltænkt.

Definition af en produktionsvirksomhed

Produktionsvirksomheder defineres i planloven som:

  • virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen,
  • virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen
  • virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 (dog ikke husdyrbrug),
  • transport- og logistikvirksomheder, samt
  • virksomheder, der tidligere har ligget under godkendelsesbekendtgørelsen, men som udskilles i særskilte branchebekendtgørelser.

To udpegede områder

I Randers Kommune er der udpeget to områder, der skal forbeholdes produktionserhverv:

  • Den fremtidige Randers Havn. Udpegningen omfatter størstedelen af områderne, der er lokalplanlagt til erhvervs- og kajaktiviteter ved den nye havn. Desuden medtages et spulefelt øst for havnen, da dette er en ønsket fremtidig udviklingsetape for havnen. Miljøpåvirkningen fra den fremtidige havn forventes at blive støj, særligt i forbindelse med lastning og lodsning på kajarealerne, samt støj og eventuelt anden forurening fra fremtidige produktionsvirksomheder i området.
  • Verdo kraftvarmeværk i Randers C, som leverer el og varme til Randers by. Udpegningen omfatter de arealer, som indgår i Verdos miljøgodkendelse. Udpegningen bør revideres, hvis Verdos aktiviteter ændres, eksempelvis typen af brændsel til værket. Miljøpåvirkningen fra Verdo består hovedsageligt af støj. Hvis Verdo Kraftvarmeværk flyttes fra den nuværende placering på havnepieren, skal udpegningen til område forbeholdt produktionserhverv udgå af kommuneplanen, og området skal omdannes i overensstemmelse med Flodbyen Randers.

Pv. 3

Ved ny planlægning eller ændret anvendelse indenfor konsekvensområder omkring områder til produktionsvirksomheder skal der være særligt fokus på at sikre produktionsvirksomhedernes fremtidige drifts- og udviklingsmuligheder.

Konsekvensområderne er en planlægningszone, hvor der skal være opmærksomhed på potentielle miljøkonflikter mellem produktionserhvervsområderne og nye miljøfølsomme anvendelser. Her skal der være særligt fokus på at sikre produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder i forbindelse med ændret anvendelse eller ny planlægning for boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål mv.

Ved planlægning indenfor konsekvensområder skal der indarbejdes relevante afværgeforanstaltninger. Foranstaltningerne skal kunne sikre den fremtidige anvendelse imod produktionsvirksomhedens forurening op til det niveau, der fremgår af virksomhedens miljøgodkendelse.

Inden for konsekvensområder kan der som afværgeforanstaltning mod lugt, støv og anden luftforurening planlægges for hermetisk lukkede bygninger til kontorer, liberale erhverv og serviceerhverv, hvor der indrettes mekanisk ventilation med luftindtag placeret et sted, hvor grænseværdierne for luftforurening er overholdt. Miljøstyrelsens grænseværdier skal kunne overholdes indendørs og på udendørs opholdsarealer.

Ved ny planlægning inden for konsekvensområder skal planforslaget indeholde en redegørelse for planens indvirkning på drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder i det tilknyttede erhvervsområde. Redegørelsen kan tage udgangspunkt i virksomhedens miljøgodkendelse og udviklingsplaner. Randers kommune tilstræber, at redegørelsen så vidt muligt udarbejdes i dialog med virksomheden.

Hvis det tilknyttede erhvervsområde endnu ikke er bebygget, skal der redegøres for planens indvirkning på placeringsmuligheder for fremtidige virksomheder i erhvervsområdet.

Afgrænsning af konsekvensområder

Som udgangspunkt udlægges konsekvensområderne efter planloven med en standardafstand på 500 meter fra områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Det svarer til den afstand, der normalt anvendes i planlægningen for særligt forurenende virksomheder (miljøklasse 7) og risikovirksomheder.

Afgrænsningen kan også laves ud fra en konkret vurdering af virksomhedens miljøpåvirkning, f.eks. med udgangspunkt i virksomhedernes gældende miljøgodkendelse.

De udlagte konsekvensområder er afgrænset således:

  • Randers Havn: Erhvervsområdets fremtidige miljøpåvirkning kendes ikke detaljeret, da området er under etablering. Derfor udlægges konsekvensområdet omkring havnen som standardafstanden på 500 meter. Fra den fremtidige kajkant udvides afstanden dog til 650 meter for at tage højde for støj fra skibe, som ligger ved kaj. Det vil være sandsynligt, at støjgrænseværdierne om natten vil kunne overskrides for etageboliger indenfor denne afstand (40 dB(A)). Støjen kan komme fra lastning og lodsning af skibe, eller fra tændt hjælpemaskineri, som producerer strøm til skibet, mens det ligger ved kaj.
  • Verdo kraftvarmeværk: Verdos konsekvensområde udpeges som den vejledende standardafstand på 500 meter fra virksomheden med nogle tilpasninger. Eksisterende rammeområder til miljøfølsomme anvendelser fratrækkes, da Verdo ifølge sin miljøgodkendelse allerede skal overholde støjgrænseværdier her. Verdo har desuden tilladelse til at overskride støjgrænseværdierne 100 meter ind i den nordlige del af et rammeområde til rekreative formål sydøst for virksomheden, og konsekvensområdet udvides derfor tilsvarende ind i rammen.

Pv. 4

Inden for transformationsområdet kan der på særlige vilkår planlægges for boliger med en permanent, mindre overskridelse af de vejledende støjgrænseværdier på boligbebyggelsens facade i første række mod eksisterende produktionsvirksomhed.

Der er udpeget et transformationsområde omkring Verdo i den del af Verdos konsekvensområde, som ligger indenfor Flodbyen Randers.

I transformationsområder kan der planlægges for en permanent overskridelse af Miljøstyrelsens støjgrænseværdier med op til 5 dB på bygningsfacaderne i første række mod virksomheden.

Støjgrænseværdierne kan også overskrides på udvalgte udendørs opholdsarealer, f.eks. altaner.

De vejledende støjgrænseværdier skal kunne overholdes indendørs med åbne vinduer og på et udendørs opholdsareal i tilknytning til boligerne.

Det er et krav for at kunne udnytte særreglerne i transformationsområdet, at støjoverskridelsen på de 5 dB stammer fra en produktionsvirksomhed, og ikke fra f.eks. vejstøj.

Ved planlægningen skal der redegøres for støjforholdene i transformationsområdet, samt hvordan planen tager højde for produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.

Boligbebyggelsen i første række mod virksomheden kan opføres, så bygningerne kan fungere som ”støjskærm” for bagvedliggende bebyggelse, opholdsarealer mv. Det er dog ikke et krav, at bebyggelse opføres i mere end én række. For øvrige boliger og opholdsarealer bagved boligerne i første række skal de almindelige støjgrænseværdier kunne overholdes.

Kommunen skal tinglyse overskridelsen af grænseværdierne for støj på ejendommen, så fremtidige købere og lejere gøres opmærksom på forholdene.