Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Minimere risikoen for skade på personer, ejendom og miljøet ved uheld på risikovirksomheder.

Placere energiproducerende og energiforbrugende virksomheder, hvor de kan tilsluttes til fjernvarme eller naturgasnet.

 

Nogle virksomheder kan have behov for en særlig placering. Der kan være hensyn til miljøet eller omgivelserne, hvis virksomheden udgør en risiko for næromgivelserne, eller der kan være samfundsøkonomiske hensyn såsom nærhed til fjernvarmenettet for virksomheder med meget overskudsvarme.

Se desuden de generelle rammer for risikovirksomheder.

 

Retningslinjer:

Vi. 1

Indenfor planlægningszonen omkring risikovirksomheder skal planlægningen tage hensyn til risikoen for større uheld. Afstandskravet er som udgangspunkt 500 m eller større passende sikkerhedsafstand. Risikoanlæg ses på kort.

En virksomhed kategoriseres som en risikovirksomhed, hvis den opbevarer farlige stoffer over en vis mængde, jf. risikobekendtgørelsen.

Inden for risikovirksomheders planlægningszone skal kommunen inddrage hensynet til risikoen for større uheld, når der planlægges for:

  • offentlige og rekreative områder
  • områder, som på grund af deres karakter er af særlig interesse eller særligt følsomme.
  • større veje og andre trans­portanlæg
  • boligområder
  • offentlige bygninger og andre bygninger, hvor der forsamles mange mennesker såsom hoteller, vandrehjem, plejeinstitutioner, daginstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler og butikker.
  • bygninger, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter.
  • bygninger og områder, som er svært evakuerbare.

Planlægningszonen er ikke en forbudszone, men en opmærksomhedszone i forbindelse med planlægningen. Afhængigt af virksomhedens risikobillede kan planlægning for ovennævnte funktioner potentielt godt lade sig gøre inden for planlægningszonen.

Afstandskravet vil afhænge af en konkret vurdering. Vurderingen tager blandt andet højde for virksomhedens beredskabsplaner. Der kan være fastlagt sikkerhedszoner ud fra risiko for skade som følge af brand, eksplosion, udslip og spredning af farlige stoffer m.v.

De relevante risikomyndigheder skal høres forud for planlægning i nærheden af risikovirksomheder.

Vi. 2

Nye særligt energiproducerende virksomheder bør så vidt muligt lokaliseres, hvor overskudsvarmen kan udnyttes i eksisterende eller planlagt fjernvarmenet.

Når der planlægges for særligt energiproducerende virksomheder, lægger byrådet vægt på optimal samfundsøkonomisk lokalisering og udnyttelse. Nye særligt energiproducerende virksomheder bør så vidt muligt lokaliseres, hvor overskudsvarmen kan udnyttes i de eksisterende eller planlagte varmeforsyningsområder.

De planlagte varmeforsyningsområder ses af kort ved klik på Signatur-knappen.

Vi. 3

Nye, særligt energiforbrugende virksomheder bør så vidt muligt lokaliseres, hvor de kan tilsluttes nuværende eller planlagte fjernvarme- eller naturgasnet.

Når der planlægges for særligt energiforbrugende virksomheder, lægger Byrådet vægt på optimal samfundsøkonomisk lokalisering og udnyttelse. Nye særligt energiforbrugende virksomheder bør så vidt muligt lokaliseres, så de har nemt adgang til nuværende eller planlagte varmeforsyningsområder.

De planlagte varmeforsyningsområder ses af kort ved klik på Signatur-knappen.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene