Bevaringsværdige bygninger

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Værne om den gode bygningskultur, herunder bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i byerne og på landet i Randers Kommune.

Sikre at de arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier i de bevaringsværdige bygninger så vidt muligt ikke forringes, men gerne forbedres.

Sikre at de arkitektoniske kvaliteter og historie bevares og synliggøres, i særdeleshed i bymæssige sammenhænge som i Randers bymidte.

 

De bevaringsværdige bygninger sikres, med hjemmel i bygningsfredningsloven og planloven, ved at de registreres og derefter optages i kommuneplanen som bevaringsværdige. En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt.

Kommunen er myndighed hvad angår de bevaringsværdige bygninger og kan administrere dette gennem de bevarende lokalplaner hvor der udover forbud mod nedrivning også kan indsættes bygningsregulerende bestemmelser for at sikre, at der ikke sker ændringer som strider mod den enkelte bygnings bevaringsværdier.

 

Retningslinjer:

Be. 1

Bygninger i Randers Kommune registreres for eventuelle bevaringsværdier og de med en høj bevaringsværdi optages i kommuneplanen. Registrering sker i forbindelse med konkret sagsbehandling, ved lokalplanlægning og/eller i forbindelse en mere systematisk gennemgang af kommunens bygningsarv.

Bevaringsværdige bygninger registreres af kommunen ved brug af SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment). SAVE-metoden er grundlaget for FBB, som er Kulturstyrelsens database med oplysninger om Fredede og Bevaringsværdige Bygninger. SAVE-kategoriseringerne skabes ud fra fem kriterier:

 

Arkitektonisk værdi

Kulturhistorisk værdi

Miljømæssig værdi

Bygningernes originalitet

Bygningernes tilstand

 

De fem vurderingsparametre sammenfattes til sidst i en fælles bevaringsværdi mellem 1 og 9, hvor 1 er høj bevaringsværdi og 9 er lav bevaringsværdi. Bevaringsværdien er et udtryk for den samlede vurdering og er en afvejning af hvilke forhold, der bør tillægges størst værdi i det konkrete tilfælde. Der er derfor ikke tale om et analytisk gennemsnit af delvurderingerne.

I kommuneplanen udpeges bygninger der er registreret med en bevaringsværdi mellem 1 og 4 som bevaringsværdige (se kort). Bygninger med en registrering på mellem 5 og 9 er dermed registreret med lav bevaringsværdi.

I forbindelse med lokalplanlægning registreres områdets eventuelle bevaringsværdige bygninger og der indarbejdes bevarende bestemmelser i lokalplanen, som kan variere i forhold til den konkrete bygning, område og formålet med lokalplanen.

Oversigten over bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen opdateres kun i forbindelse med revision af kommuneplanen eller i særlige tillæg til kommuneplanen.

Be. 2

Ved konkret sagsbehandling og ved lokalplanlægning skal de bevaringsværdige bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier, samt originalitet, så vidt muligt sikres og gerne forbedres. Dette gælder enkeltstående bygninger og samlinger af bygninger.

Gennem lokalplanlægning kan bevaringsværdige bygninger og samlede bebyggelser sikres bevaret. Her kan der bl.a. laves bestemmelser som vedrører bebyggelsers beliggenhed, omfang og udformning, herunder skiltning, samt at den eksisterende bebyggelses bevaring, således at bebyggelsen kun med tilladelse fra Randers Kommune, må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres. Derudover kan ubebyggede arealers udformning og vedligeholdelse, herunder bevaring af beplantning og beplantningsforhold sikres.

Når bygninger, som er registreret med en bevaringsværdi mellem 1 og 4 ombygges eller facademæssigt ændres, skal der tages hensyn til at bygningen er bevaringsværdig. Derfor indgår Randers Kommune gerne i dialog med bygherre/ejer, for at sikre en god helhedsvirkning – også i et område som ikke er lokalplanlagt.

Byrådet kan forhindre ændringer, om- og tilbygninger af bevaringsværdige bygninger ved nedlæggelse af et forbud med hjemmel i planloven, der forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan for området med bestemmelser hvad angår de ønskede ændringer af den pågældende bebyggelse. Der kan ligeledes i lokalplaner fastlægges bestemmelser om, at om- og tilbygninger kan ske med byrådets særlige tilladelse.

Be. 3

Ved ansøgninger om nedrivning af en bevaringsværdig bygning foretages en konkret vurdering af bygningens og områdets bevaringsværdier.

Bevaringsværdige bygninger, som er optaget i kommuneplanen er dermed også omfattet af bestemmelser for bevaringsværdige bygninger i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (bygningsfredningsloven). Ifølge bygningsfredningsloven må en bevaringsværdig bygning, som indgår i kommuneplanen, ikke rives ned uden en forudgående offentlig bekendtgørelse af en eventuel nedrivningstilladelse.

Byrådet kan forhindre nedrivning af bevaringsværdige bygninger ved nedlæggelse af et forbud, med hjemmel i planloven, der forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan for området med bestemmelser om bevaring af den pågældende bebyggelse.  

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene