Kulturmiljøer

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre at kulturmiljøer registreres og afgrænses.

Værne om den lokale kulturarv i byer og landsbyer, der giver særpræg og historisk identitet, og er et vigtigt udgangspunkt for udvikling af de enkelte bysamfund.

Sikre at der i planlægningen tages hensyn til kulturarvsarealer, herunder arkæologiske fund i de udpegede kulturarvsarealer, samt skjulte/uregistrerede såvel som registrerede fortidsminder uden for kulturarvsarealerne​.

Aktivere kulturmiljøerne i forbindelse med strategier og projekter inden for turisme og bosætning.

 

Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Et kulturmiljø er almindeligvis en helhed af bebyggelse og areal med tilhørende kulturhistorisk værdifuldt indhold. Et kulturmiljø kan ligge i by, forstad, stationsby, landsby eller være bygningsmæssige sammenhænge med tilknytning til kulturhistoriske spor i det åbne land.

Udvikling af kulturmiljøer

Kulturmiljøer skal ikke bevares i en statisk tilstand, men skal bl.a. aktiveres som ressource for turisme og bosætning i forbindelse med udviklingsprojekter, hvorved kulturmiljøerne bliver en aktiv del af kommunens byer og landdistrikter. At et område er udpeget til kulturmiljø betyder ikke, at området ikke kan ændre anvendelse, eller blive anvendt til andre formål, hvis byrådet vurderer at dette opfylder kommunens behov og øvrige forpligtigelser. Udpegningen tjener primært det formål at sikre en bedre helhedsplanlægning under hensyntagen til den lokale kulturarv, herunder at aktivere områdets strategiske potentiale inden for bl.a. turisme og bosætning.

Screening og udpegning af kulturmiljøer

Kulturmiljøerne i kommuneplanen er udpeget på grundlag af screening af kommunens kulturmiljøer gennemført i 2019-2020. Screeningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Arkitektskolen Aarhus, Museum Østjylland og Randers Kommune.

Besigtigelserne er udført efter SAK-metoden (Screening Af Kulturmiljøer), der bruges til at undersøge kulturmiljøernes værdier i forhold til kulturhistorie, arkitektur og integritet, i sammenhæng med deres udviklingspotentialer i forhold til turisme, bosætning, erhverv og kultur. Herigennem søges det at synliggøre kulturmiljøernes individuelle værdier og egenskaber og tænke dem ind som udviklingspotentialer i kommunens byer og landdistrikter.

Igennem SAK-metoden analyseres kulturmiljøerne ud fra syv parametre:

(Eksisterende) Værdier:

  • Kulturhistorisk (Kulturmiljøets historiske betydning og fortælleværdi)
  • Arkitektonisk (Kulturmiljøets rumlige og arkitektoniske værdi)
  • Integritet (Helhed og sammenhæng i kulturmiljøet)

Egenskaber:

  • Turisme (Kulturmiljøets egenskaber i forhold til at fremme turisme og turismevirksomhed)
  • Bosætning (Kulturmiljøets egenskaber i forhold til at fremme bosætning)
  • Erhverv (Kulturmiljøets egenskaber i forhold til at fremme erhverv)
  • Kultur (Kulturmiljøets egenskaber i forhold til formidling af kulturoplevelser)

Den samlede screening af kulturmiljøer, herunder billeder, beskrivelser og karakterer findes i rapporten Screening af kulturmiljøer – Randers Kommune (se link under ”Læs mere”). Rapporten giver information om kulturmiljøerne, der kan anvendes i forbindelse med konkrete vurderinger i planlægning og sagsbehandling.

På kommuneplanens kort ovenfor er de udpegede kulturmiljøer kategoriseret inden for værdierne høj, middel og lav. Formålet med retningslinjerne nedenfor er at sikre en balance imellem bevaringshensyn og aktivering af kulturmiljøernes potentialer igennem nye projekter og udvikling.

 

Retningslinjer:

Ku. 1

Inden for de udpegede kulturmiljøer af høj værdi (se kort) skal de bærende værdier indenfor kulturhistorie, arkitektur og integritet så vidt muligt sikres. Der må derfor som udgangspunkt ikke opføres byggeri, etableres anlæg eller foretages andre indgreb, der ødelægger eller i væsentlig grad forringer oplevelsen eller kvaliteten af værdier indenfor kulturhistorie, arkitektur og integritet.

Randers Kommune vil bevare væsentlige og repræsentative kulturmiljøer for eftertiden. Byggeri, anlæg og ændret anvendelse må ikke forringe kulturmiljøerne af høj værdi eller oplevelsen af dem. Det betyder ikke, at områderne skal holdes fast i en statisk tilstand. Det betyder, at fremtidig anvendelse og ny bebyggelse skal tilpasses områdernes kulturhistoriske og arkitektoniske interesser og værdier, hvilket kan være eksisterende bygningers skala, byggeskik, materialevalg eller kulturhistoriske spor og anlæg.

I forbindelse med sagsbehandling og lokalplanlægning bør der foretages en mere detaljeret, konkret vurdering af kulturværdierne i forhold til den påtænkte udvikling i det pågældende område.

Ku. 2

Indenfor de udpegede kulturmiljøer af middel og lav værdi (se kort) skal de bærende værdier indenfor kulturhistorie, arkitektur og integritet indtænkes som ressource i forbindelse med byggeri og omdannelse. Byggeri, anlæg og andre indgreb bør indpasses og tage hensyn til kulturmiljøets værdier indenfor kulturhistorie, arkitektur og integritet.

De udpegede kulturmiljøer af middel og lav værdi indeholder kulturhistoriske elementer, der skal indtænkes i udvikling og omdannelse af områderne. Således bør byggeri, anlæg og andre indgreb tilpasses områdernes kulturhistoriske og arkitektoniske elementer, hvilket kan være eksisterende bygningers skala, byggeskik, materialevalg eller kulturhistoriske spor og anlæg. Således tilstræbes en balance imellem bevaring af kulturværdier og udvikling af byområder og landsbyer. Endvidere bør udvikling i områderne understøtte kulturmiljøernes egenskaber inden for turisme, bosætning, erhverv og kultur.

I forbindelse med sagsbehandling og lokalplanlægning bør der foretages en mere detaljeret, konkret vurdering af kulturværdierne i forhold til den påtænkte udvikling i det pågældende område.

Ku. 3

Inden for områder udpeget som kulturarvsarealer (se kort) skal der ved planlægning af byggeri, anlæg og andre indgreb tages hensyn til mulige forekomster af arkæologisk følsomme levn.

Foruden synlige fortidsminder er der kulturspor, såsom bopladser og gravhøje, der ikke umiddelbart er synlige i terrænet og kan være truet af byggeri og landbrugsdrift. Staten og Kulturhistorisk Museum har udpeget kulturarvsarealer, hvor der er vished eller formodning om værdifulde, men skjulte, fortidsminder. Det er vigtigt at vide, da det betyder at der muligvis skal laves en arkæologisk udgravning inden nyt byggeri eller nye anlæg i disse områder.

I områder, hvor Randers Kommune ved, at sandsynligheden for større arkæologiske fund er stor, vil kommunen derfor være særlig opmærksom, når der skal etableres nye anlæg.