Miljø og tekniske anlæg

Et velfungerende samfund er afhængig af, at de tekniske anlæg fungerer stabilt og optimalt. Det er vigtigt for byrådet at sikre dette, men samtidigt skal nye anlæg ikke etableres ukritisk. Behovet skal sammenholdes med de ulemper og gener, som anlæggene kan give og generne ved disse skal forsøges minimeret. Det kan være ved at placere de tekniske anlæg, hvor de giver færrest mulige gener eller ved at minimere produktionen af affald og forbruget af rent vand og energi, hvorved behovet for nye anlæg minimeres.

For at minimere miljøkonflikter ved nuværende og fremtidig planlægning er det væsentlig at være opmærksomme på de miljømæssige udfordringer, der kan være i forbindelse med f.eks. erhverv, tekniske anlæg og større infrastrukturelle anlæg. Det gælder i forhold til støv, lugt og støj, men også i forhold til eksisterende jordforurening, befolkningens sundhed m.m. Det er vigtigt at forebygge miljøkonflikter mellem støjende virksomheder og støjfølsom anvendelse, hvilket blandt andet gøres ved udpegning af støjkonsekvenszoner omkring særligt støjende anlæg. I forhold til forurenet jord vil byrådet understøtte forsvarlig bortskaffelse af forurenet jord og tilstræbe genanvendelse af forurenet jord. Tekniske anlæg skal tilpasses omgivelserne og derfor danner Kommuneplanen grundlag for, at der kan stilles krav til masters højde, farve og udformning, særligt hvis de placeres i små landsbyer, kulturmiljøer, områder med særlige landskabelige interesser eller i kystnærhedszonen.

Der er krav om, at det skal vurderes om projekter, planer og programmer, dvs. dokumenter, der fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, skal miljøvurderes enten ved en miljørapport eller en miljøkonsekvensrapport Derudover findes der lovkrav omkring jordforurening og støj.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

 

 

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene